20. juni


Se hele kommunestyremøtet her
40/22 Fremtidens brann og redningstjeneste - Eierskap i Drammensaregionen Brannvesen IKS
41/22 MBFK årsregnskap med noter, årsberetning og rapport 
42/22 MBFK økonomi og finansrapport 1. tertial 2002
43//22 Årsberetning og regnskap 2021- Modum Kraftproduksjon FK
44/22 Årsberetning og regnskap 2021 - Modum kommune
45/22 Økonomirapport for 1. tertial 2022
46/22 Finansraport for 1. tertial 2022
47/22 Vertskommunesamarbeid 1 tertial 2022
48/22 Tilstandsrapport Midt-Buskerud barnevernstjeneste 2021
49/22 Årsrapport 2021 - Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) 
50/22 Framover Sammen- næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen
51/22 Forskrift om kommunalt ordensreglement for grunnskolen
52/22 Videre arbeid med utvikling av Vikersund skole
53/22 Orientering til kommunestyret vedr bemanningssentralen og vikarmidler i helse- og sosialetaten
54/22 Vedtakstimer sett opp mot ressurser innen pleie- og omsorgstjenesten
55/22 Status i prosjekt Familiens Hus og lokaler til virksomhetene i Vektergården
56/22 Forslag til endring av lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag - Modum kommune
57/22 Sluttbehandling - detaljregulering for Refsalveien
58/22 Høring NOU 2022/3 - På trygg grunn - bedrire håndtering av kvikkleirerisiko
59/22 Statusliste politiske saker
60/22 Spørsmål, orienteringer og interpellasjoner
61/22 Økt basistilskudd til fastleger 
39/22 Tomter til unge etablerere - eiendommen Myra i Geithus (unntatt offentlighet) 

 

  •  

31 oktober

73/22 Rådmannens kvarter - budsjettet for 2023 
74/22 Spørsmål, interpellasjoner og orienteringer
75/22 Kommuneplanens samfunnsdel 
76/22 Økonomirapport 2. tertial 2022
77/22 Finansrapport 2. tertial 2022
78/22 Sosialhjelpsatser 2022
79/22 Rehabiliteringstilbudet på Frydenberg på kort sikt
80/22 Anskaffe lokaler til Familiens hus
81/22 Plan for legetjenesten (utsatt til neste møte)
82/22 Vertskommunesamarbeid 2. tertial 2022 (utsatt til neste møte)
83/22 Eierskapsmelding 2022 (utsatt til neste møte)
84/22 Orientering om Miljøfyrtårn-sertifisering(utsatt til neste møte)
85/22 Forvaltningsrapport vannkvalitet 
86/22 Mulig forbud mot avfyring av privar fyrverkeri  (utsatt til neste møte)
87/22 Fastsetting av valgdag(er) kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 
88/22 Statusliste politiske saker (utsatt til neste møte)

Foredrag merkevarestrategi Ringeriksregionen