17. juni

Se hele kommunestyremøtet her
0025/19 - LÆRINGSNETTVERKET BARNEVERNLØFTET 2019-2020 (Ikke filmet)
0026/19 - BARNEVERNTJENESTEN - BRUKERUNDERSØKELSE 2019
0027/19 - ENDELIG EVALUERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT OG VIDERE DRIFT AV BARNEVERNVAKT
0028/19 - ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018
0029/19 - MBKF 2018 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED NOTER
0030/19 - MBKF 2018 ÅRSRAPPORT
0031/19 - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 - MODUM KRAFTPRODUKSJON KF
0032/19 - ÅRSMELDING KRAFTFOND 2018
0033/19 - ÅRSRAPPORT OG KONTROLLRAPPORT 2018 - SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN
0034/19 - STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNING 1. TERTIAL 2019
0035/19 - ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2019
0036/19 - BUDSJETT 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING
0037/19 - ÅRSMELDING FOR REGIONRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD 2018
0038/19 - TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG - ÅRSRAPPORT 2018
0039/19 - NY ORGANISERING AV REGIONRÅDET - VEDTEKTER
0040/19 - OPPFØLGING BUDSJETTVEDTAK 2019 - FORUTSETNING OM MEDFINANSIERING PLANLEGGING AV GANG- OG SYKKELVEIER LANGS FYLKESVEI
0041/19 - EIERMELDING FRA STYRET I RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS FOR DRIFTSÅRET 2018
0042/19 - RAPPORT OM VERTSKOMMUNESAMARBEID 1. TERTIAL 2019
0043/19 - FORSLAG TIL NY VERTSKOMMUNEAVTALE - TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG
0044/19 - VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
0046/19 - HANDLINGSPLAN "DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN" (DKS) 2019 - 2022
0047/19 - OMGJØRING FASTLEGEHJEMMEL TIL KOMMUNAL FAST LEGESTILLING (UTDANNINGSSTILLING)
0048/19 - ORIENTERING OM PLAN FOR NYTT BYGG TIL AMBULANSETJENESTEN I VESTRE I VIKEN KF OG HJEMMEBASERTE TJENESTER I MODUM KOMMUNE
0049/19 - ARBEIDSINKLUDERING AV FLYKTNINGER
0050/19 - MERKEORDNING/SERTIFISERING AV NOREFJELL SOM BÆREKRAFTIG REISEMÅL - DELTAGELSE I PROSJEKT
0051/19 - RETNINGSLINJER STARTLÅN
0052/19 - GJENNOMFØRING AV TV-AKSJON 2019
SPØRSMÅL TIL ORDFØRER