21. juni

Se hele kommunestyremøtet her
Orientering fra poltiet v/Kjell Magne Tvenge
100/21 21/2155 MBKF 2020 årsberetning og årsregnskap med noter
101/21 21/1700 MBKF økonomi og finansrapport 1. tertial 2021
102/21 21/1759 Årsmelding og regnskap for 2020
103/21 21/1795 Økonomirapport 1. tertial 2021
104/21 21/1755 Finansrapport 1. tertial 2021
105/21 21/2133 Tilleggsfinansiering - nytt bygg på Nedmarken
106/21 21/1808 Årsberetning og regnskap 2020 for Modum Kraftproduksjon KF
107/21 21/2528 Søknad om støtte til bygging av døgnåpne toaletter i Vikersund hoppsenter
108/21 21/1756 Rapport om vertskommunesamarbeid for 1. tertial 2021
109/21 21/710 Tilsynet for små avløpsanlegg - årsrapport 2020
110/21 21/1397 Eierstrategi for Modum ASVO AS og Modum Industri AS
111/21 21/1197 Kompetanseplan for undervisningsetaten 
112/21 21/1164 Forslag til planprogram for kommunedelplan oppvekst - 2. gangs behandling
113/21 21/1179 Forskrift for skolekretsgrenser i Modum kommune
114/21 21/1143 Godkjenning av Sigdal kommunes inntreden i RfD.
115/21 21/1047 Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper
116/21 21/800 Detaljregulering for Skinstadtoppen
117/21 21/797 Detaljregulering for Stalsberg Nord 2 gangs behandling
118/21 21/1211 Detaljreguleringsplan for FV 287 Tingelstad Bru - Sigdal grense - 2 gangs behandling
119/21 21/498 Reguleringsplan for Bøen Grustak 2 gangs behandling
120/21 21/819 Reguleringsplan for Eikerveien 25 2 gangs behandling
121/21 21/2349 Søknad om permisjon fra politiske verv - Ingrid Helene Hartz (A)
122/21 21/1777 Statuslister politiske saker
123/21 21/2510 Spørsmål, interpellasjoner og orienteringer 21.06 
124/21 21/6176 - Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av prosjekt Psykososialt skolemiljø Buskerud skole
125/21 - 216175- Forvaltningsrevisjon- Oppfølging av prosjekt Pysososialt skolemiljø Vikersund skole