22. juni

26. oktober

SE HELE KOMMUNESTYREMØTET HER
ORIENTERING  FRA NAV
ORIENTERING FRA MODUM NÆRIGNSRÅD


0086/20 - ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2020
0087/20 - STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINNG 2. TERTIAL 2020
0088/20 - BUDSJETT 2021 FOR KONTROLLARBEIDET I MODUM KOMMUNE
0089/20 - RAPPORT OM VERTSKOMMUNESAMARBEID FOR 2. TERTIAL 2020
0090/20 - VERTSKOMMUNESAMARBEID - RINGERIKE KRISE OG KOMPETANSESENTER FOR VOLD I NÆRE RELASJONER
0091/20 - REVIDERT SELSKAPSAVTALE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
0092/20 - EIERSKAPSMELDING 2020
0093/20 - DELTAKELSE I DIGIVIKEN
0094/20 - KONSEPTVALG OG FORPROSJEKT VIKERSUND SKOLE
0095/20 - PROSESS FOR SAMMENSLÅING AV BUSKERUD OG ENGER SKOLE
0096/20 - VIKERSUND SKOLE – VALG AV FRAMTIDIG TRAFIKKLØSNING
0097/20 - STALSBERG SKOLE – VALG AV FRAMTIDIG TRAFIKKLØSNING
0098/20 - ROS-ANALYSE IKT
0099/20 - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR BRANNVESENETS OPPGAVER
0100/20 - HANDLINGSPLAN ETTER RISIKO- OG SÅRBARHET FOR BRANNVESENETS OPPGAVER, OG INTERNREVISJON AV BRANNVESENET
0101/20 - INTERNREVISJON AV MODUM BRANN- OG FEIERVESEN
0102/20 - FREMTIDENS BRANN OG REDNINGSTJENESTE I MODUM
0103/20 - LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER
0104/20 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT "LOKAL INSPIRASJON FOR SMART UTVIKLING I LANDBRUKET I MIDT-BUSKERUD"
0105/20 - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - VIVIAN H. SAASTAD
0106/20 - NYE MEDLEMMER TIL MODUM UNGDOMSRÅD
0107/20 - MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2021
0108/20 - SPØRSMÅL, INTERPELLASJONER OG ORIENTERINGER 26. OKTOBER 2020

 
 

11. desember

Se hele kommunestyremøtet her

Informasjon Statens vegvesen om Fv 287 Åmot-Haugfoss

Forvaltningsrevisjoner Vikersund og Buskerud skoler - info fra Viken kommunerevisjon

0109/20 - MBKF ØKONOMI OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2020

0110/20 - BUDSJETTENDRING PÅ INVESTERINGER 2020 - MBKF

0111/20 - BUDSJETT MBKF 2021

0112/20 - BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2020

0113/20 - STRATEGIPLAN FOR INVESTERINGER I KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

0114/20 - HANDLINGSPLAN FOR INVESTERINGER I KOMMUNALE FORMÅLSBYGG - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 TIL 2024

0115/20 - BUDSJETTENDRING AV UTGIFTER/INNTEKTSTAP PÅ GRUNN AV KORONAPANDEMI

0116/20 - BUDSJETT 2021 - ØKONOMIPLAN 2021-2024

0117/20 - TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG - GEBYRREGULATIV OG PRISLISTE FOR 2021

0118/20 - TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG – REVISJON AV VERTSKOMMUNEAVTALE

0119/20 - FORSLAG TIL RENOVASJONSGEBYR I MODUM KOMMUNE FOR 2021

0120/20 - NØDVENDIG OPPDATERING AV RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I DRAMMENSREGIONEN SOM KONSEKVENS AV KOMMUNEREFORMEN

0121/20 - OPPLØSNING AV REGIONRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD

0122/20 - AKSJONÆRAVTALE FOR VARDAR AS

0123/20 - MULIG SAMARBEID FOR NAV I SIGDAL, KRØDSHERAD OG MODUM KOMMUNE

0124/20 - FREMTIDIG ORGANISERING AV BRUKERSTYR PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) I MODUM

0125/20 - FAMILIENS HUS

0126/20 - ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I MODUM FOR 2021

0127/20 - TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2020

0128/20 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ - VIKERSUND SKOLE

0129/20 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ - BUSKERUD SKOLE

0130/20 - NY SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MODUM KOMMUNE OG MODUM NÆRINGSRÅD

0131/20 - AVTALER MELLOM MODUM KOMMUNE OG POLITIET

0132/20 - SKYTEBANEUTVALGETS RAPPORT

0133/20 - FOTBALLBANE SKREDSVIKMOEN - INTENSJONSAVTALE

0134/20 - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD FOR RINGERIKSREGIONEN - SAMARBEIDSAVTALE

0135/20 - FV 287 ÅMOT – HAUGFOSSS – BOMPENGEFINANSIERING

0136/20 - SPØRSMÅL, INTERPELLASJONER OG ORIENTERINGER