Modums kommuneplan består av to hoveddeler, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt våren 2018, og er førende for kommunens framtidige arealbruk. Detaljeringen av arealbruken i forhold til samfunnsdelens målsettinger og beskrivelser framkommer av foreliggende dokumenter i form av Kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter:

  • Plankart i form av oversiktskart, tre tettstedskart og tre temakart
  • Planbestemmelser og retningslinjer
  • Planbeskrivelse

Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende dokumenter, mens retningslinjer og planbeskrivelse er illustrerende og verbalt forklarende dokumenter til kommunens nåværende og framtidige arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel er etter tredje gangs behandling (og innarbeiding av endringsforslag) sendt til gjennomsyn hos berørte myndigheter. Når denne perioden er ute, vil planen være juridisk bindende.

Dokumentene finner du her:

Plankart - oversiktskart

Tettstedskart Vikersund-Sysle

Tettstedskart Åmot-Geithus

Konsekvensutredning med ROS-analyse

Planbestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse