Idrettsanlegg

Alle idrettsanlegg i Modum, med unntak av skoleanlegg, Furumo svømmehall og Modumhallen, eies og drives av lag og foreninger.

Nettstedet Gode idrettsanlegg anbefales for god veiledning og inspirasjon til bygging av anlegg, og for å hente erfaringer fra liknende prosjekter.

Oversikt over Idretts- og nærmiljøanlegg PDF document ODT document i Modum. 

Alle idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i Norge er registrert i kulturdepartementets anleggsregister. Her kan du søke opp anlegg i Modum.


Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020

Planens handlingsprogram ble rullert av hovedutvalget for kultur i sak 4/19.

Modum idrettsråd

Modum Idrettsråd (MIR) består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.
Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.
Det er idrettsråd i nesten alle kommuner. Der det ikke er idrettsråd har enten idrettskretsen eller et stort idrettslag - gjerne fleridrettslag – ansvaret for kontakt og samarbeid med kommunene. Idrettskretsene har service- og støtteoppgaver overfor idrettsrådene og skal sørge for at det opprettes idrettsråd i alle kommuner. Idrettskretsene godkjenner også idrettsrådenes lovnorm.

Arbeidsområder:
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).