HVA KAN DET SØKES OM?

Kulturadministrasjonen har delegert myndighet til å fordele midler til lag og foreninger over kulturbudsjettet gjennom følgende stønadsordninger:

 

HVEM KAN SØKE?

Lag og foreninger kan søke om ulike tilskudd fra kommunen dersom de

  • er hjemmehørende i Modum kommune
  • organiserer fritidsaktiviteter i Modum kommune
  • er åpne for alle
  • har minst 10 betalende medlemmer
  • har et styre som er valgt av medlemmene på årsmøte. Unntatt er lag og foreninger for barn
  • har et regnskap som er revidert av årsmøtevalgt eller statsautorisert revisor

Det forutsettes at søkerens tiltak/arrangement for ungdom under 18 år er totalt rusfrie.

HVORDAN SØKES DET?

Enkeltpersoner, undergrupper eller lignende fremmer sin søknad gjennom hovedstyret i laget/foreningen. Søknaden skal skrives på elektronisk søknadsskjema som må være fullstendig utfylt og med de vedlegg som kreves. Det er et skjema for hver stønadsordning.

Søknader hvor revidert regnskap ikke er lagt ved, vil ikke bli behandlet.

Elektroniske søknadsskjema.

Har du spørsmål eller ønsker hjelp til å fylle ut skjema ta kontakt med leder for ungdom, idrett og allmenkultur,

Bente Lyngholm Røste, tlf 995 82 755 eller e-post bente.roste@modum.kommune.no