Ungdomsrådet består av representanter fra elevrådene ved ungdomsskolene i Modum, Buskerud videregående skole og UngInvest AIB.

Ungdomsrådet skal fremme barn og unges fellesinteresser i Modum, og er en viktig medspiller i kommunens arbeid for et enda bedre bomiljø. Ungdomsrådet møtes vanligvis tre ganger hvert halvår og drøfter saker som er under arbeid i kommunen, eller saker som ungdommene selv ønsker å ta opp.
Møtene er uformelle og det legges vekt på at alle skal ta ordet og hevde sin mening. Ofte møter ungdommene saksbehandlere som jobber med konkrete saker, og kommer med innspill som tas med i videre arbeid.