Tilskudd til drift av forening (ikke musikkorganisasjoner)

(Gjelder ikke musikkorganisasjoner)
Tilskuddet gis til drift av foreninger for barn og ungdom. Tilskuddet gis ved skjønnsmessig vurdering på grunnlag av foreningens regnskap, budsjett, aktivitetsnivå, planer og målgruppe. Tilskudd til idrettsaktiviteter gis på grunnlag av idrettsregistreringen. Det gis forhøyet tilskudd til lag og foreninger som har allidrettstilbud, er «ALLEMED klubb», er med på opplevelseskortet, arbeider aktivt med integrering av flyktninger i kultur og fritidsaktiviteter og/eller har aktiviteter med lave kostnader og lite krav til utstyr. Dette må beskrives i eget vedlegg. Foreninger som primært har voksne medlemmer, men som organiserer slike aktiviteter for barn/ ungdom kan søke om tilskudd til disse aktivitetene. 

Årsberetning, budsjett og årsplan skal legges ved søknaden.

Gå til søknadsskjema her

Refusjon av utgifter til musikkorganisasjoner

(Kor, korps og andre musikkgrupper)                                                                                           
Tilskudd ytes som refusjon av utgifter til dirigent, noter og instrumenter til musikkorganisasjoner for barn/ungdom.
Det gis ikke refusjon for utgifter til kjøp av dirigent/instruktør tjenester fra kulturskolen.
Revidert regnskap skal legges ved søknaden.

Gå til søknadsskjema her

Refusjon av strømutgifter på idrettsanlegg

Stønadsberettiget er idrettslag. Tilskuddet gis til delvis dekning av strømutgifter for innendørs og utendørs treningsanlegg som ikke får driftstilskudd fra kommunen. Maksimalt beløp for beregning av refusjon er 50 000 kr. Det forutsettes at anleggene gjøres tilgjengelig for publikum.

Elverkets avregning skal legges ved søknaden.

Gå til søknadsskjema her

Refusjon av utgifter til leie av møtelokaler og treningsanlegg

Stønadsberettiget er lag og foreninger som leier møtelokaler og treningsanlegg utenom skolene. Det gis ikke refusjon av utgifter til leie av lokaler og anlegg til inntektsbringende arrangement som kurs, basar, fester, konserter, kamper eller lignende, leie av grunn, leie av møte og treningslokaler internt i en forening og leie av treningsanlegg hvor kommunen betaler leie for å redusere kostnader for brukerne. Maks beløp for beregning av refusjon er 15 000 kr. for hver søker. Refusjonen gis etterskuddsvis. 

Kopi av betalte regninger skal legges ved søknaden.

Gå til søknadsskjema her

Tilskudd til nyanlegg og vedlikehold av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Tilskuddet gis til nyanlegg og vedlikehold av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med beliggenhet i Modum kommune. Anlegg som er berettiget til spillemidler må være ført opp i handlingsprogrammet i kommundelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Det gis i tillegg tilskudd til mindre nyanlegg og vedlikeholdsarbeid som ikke er oppført i planen. Slike søknader vurderes i samarbeid med idrettsrådet, og nærmiljøanlegg og rehabilitering av anlegg vil bli prioritert. Det vil i større grad enn tidligere legges vekt på at anlegget skal være et middel for å oppnå aktivitet. Foreninger som ikke har brukt bevilgninger fra tidligere år, må gjøre rede for framdriften i anleggene det er bevilget tilskudd til. Det vil i utgangspunktet ikke bli gitt nye tilskudd før tidligere tildelte tilskudd er brukt.Tilskudd gis med inntil 50 % av søkerens dokumenterte totalkostnad inkludert dugnad. Tilskuddet utbetales på grunnlag av framlagt regnskap. Tildelte midler må brukes innen utgangen av påfølgende kalenderår.

Det forutsettes at det søkes om spillemidler dersom anlegget er stønadsberettiget til dette.

Alle søknader skal inneholde:

  • tegninger av nyanlegg/større endringer

  • detaljert beskrivelse av nyanlegg/vedlikeholdsarbeid

  • detaljert kostnadsoverslag med dokumentasjon av oppgitte kostnader

  • finansieringsplan med dokumentasjon av egenandel

Gå til søknadsskjema her

Tilskudd til vedlikehold av grendehus og forsamlingslokaler

Tilskuddet gis til vedlikehold av grendehus og forsamlingslokaler med beliggenhet i Modum kommune. Tilskudd gis med inntil 50 % av søkerens dokumenterte totalkostnad inkludert dugnad. Tilskuddet utbetales på grunnlag av framlagt regnskap. Tildelte midler må brukes innen utgangen av påfølgende kalenderår.

Alle søknader skal inneholde

  • revidert regnskap

  • beskrivelse av vedlikeholdsarbeid

  • detaljert kostnadsoverslag med dokumentasjon av kostnader og spesifisering av dugnad

  • finansieringsplan med dokumentasjon av egenandel

Gå til søknadsskjema her