Som en følge av en del alvorlige hendelser i ungdomsmiljøet vårt den siste tiden, fikk politikere i Modum onsdag en orientering om hvilke tiltak som er iverksatt; både av kommunen i seg selv, og sammen med andre instanser.

Det var kommunalsjef famile og oppvekst, Per Kvaale Caspersen, og leder Familiens hus, Lene Tekfeldt Hansen som fortalte om tiltakene. 
Vi tenker at det er fint at våre innbyggere også er orienterte om noen av de tiltakene som er iverksatt, og nevner:

Samler ungdomsoppfølging
Det er etablert fast månedlig møtepunkt med ungdomsoppfølging som tema.  Dette med deltakere fra ungdomshelsetjenesten, forbyggende enhet fra politi, elevtjenesten på Buskerud videregående skole, familiekoordinator, flyktningetjenesten, barnevernstjenesten, ledere i ungdomsklubbene, utekontaktene, samt leder av Arenaen 
Her er status for ungdomsmiljøet et fast tema. Tiltak blir bestemt iverksatt, og det blir avklart og koordinert hvem som gjør hva. 

Samarbeid i fokus
Og ikke minst forsøker de som jobber med ungdom å finne tverrfaglige løsninger og hvordan en best kan samarbeide.
Fokuset for gruppen er å hjelpe alle ungdom til trygghet, mestring og tilhørighet – og med det å forebygge utenforskap
Samarbeidet sikrer at alle fagpersoner som jobber med ungdom jobber koordinert  -   med ulike tiltak i forhold til arbeid, fritid, hjemmet og inkludering.  


Utenfor kommunegrensene
* Det er etablert et interkommunalt samarbeid med SLT -koordinator i Drammen, samt utekontaktene i Øvre Eiker,  med faste treffpunkt. SLT-modellen tilsier å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.

* Det er også regelmessige møter mellom barnevernstjenesten og politiet i Modum. Dette med flere formål, blant annet for å avdekke behov om hvem som trenger støtte for en kortere eller lengre periode.

*Det samarbeides med frivillige organisasjoner som Rocket-Man, samt natteravnordningen i FAU på ungdomsskolene.

* Det jobbes for å få på plass en felles plan for forebyggende arbeid i kommunen vår. Denne skal behandles av kommunestyret i løpet av våren. 


NB Politikerne var etter redegjørelser fra administrasjon og politi enige om at vi alle, på et generelt grunnlag, har et medansvar for å inkludere både barn, unge og foreldre i lokalsamfunnet vårt.