Det har i de siste dagene vært et stort mediefokus på utskifting av små avløpsanlegg. Dette har medført mange spørsmål fra våre innbyggere om de må fornye sitt anlegg i løpet av kort tid. Gitt at føringer fra myndighetene fortsetter som nå, er dette praksisen som vil gjelde i Modum:

Må du ha nytt avløpsanlegg nå?

 

Svaret er da i kortform slik:
NEI – Det vil ikke bli sendt ut et pålegg til alle gamle anlegg om utskifting.
JA- Det vil være individuell oppfølging og vurdering om pålegg om utskifting.

Et prinsipp er at det alltid er huseier som er ansvarlig for å ha et avløpsanlegg som fungerer som det skal.

Hva er små avløpsanlegg?

ILLUSTRASJONSFOTO:  NORSK VANN

Små avløpsanlegg er avløpsrenseanlegg som kan rense kloakk og avløpsvann fra inntil 50 personer (50 pe). Disse finnes i det store og hele i områder utenfor tettbygde strøk der det ikke er offentlige avløpsanlegg.

Det er forskjellige tekniske løsninger for små avløpsanlegg. Det kan være infiltrasjonsanlegg, minirenseanlegg eller tette tanker. 

De har alle til felles at det må være i orden for å kunne utføre oppgaven sin, og det er at rent vann som blir sluppet ut i nærmeste bekk eller vann. 
Alle slike løsninger er kostbare å holde i orden og fornye.

Hva betyr dette for meg?

Det blir ikke sendt ut et felles pålegg om at alle eldre avløpsanlegg skal byttes i Modum. Men det er, og blir ytterligere fokus på, individuell oppfølging og vurdering av det enkelte anlegg. 

Alle utslipp fra små avløpsanlegg i Modum blir fulgt opp av vertskommunesamarbeidet «Tilsynet for små avløpsanlegg».  Det er Lier kommune som er vertskommune, og har ansvaret for dette tilsynet.

Mange eldre anlegg har dårlige resultater på rensingen. Har du gammelt avløpsanlegg bør du begynne å vurdere oppgradering eller fornyelse. En god start kan være å sette av litt midler for kommende investering. 

Dersom du skal fornye avløpsanlegget ditt, vil det kreve tillatelser etter plan og bygningsloven.

Tilsynet for små avløpsanlegg gjennomfører kontroller og driver oppfølging. Hvis kontroller viser  du/dere har et dårlig avløpsanlegg, er det normalt med 18 måneders frist for utbedring etter at pålegget blir gitt.

Større fokus på miljø

Utslipp fra toaletter og annen bruk av vann i husholdningene er en stor forurensningskilde til vannmiljøene. Våre utslipp til vann må derfor ikke inneholde stoffer som er skadelig for miljøet. 

Utslipp fra Modum til alle våre bekker, elver og vann havner i Drammensfjorden og Oslofjorden. Disse fjordene har nå store miljøutfordringer.

Det er derfor et helt naturlig fokus på at vi må ta vare på miljøet.

For mer informasjon viser vi til nettsidene til Tilsynet for små avløpsanlegg:
 https://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/tilsyn-smaa-avlopsanlegg/ 
De som jobber på Tilsynskontoret svarer gjerne på alle spørsmål om utbedring av små avløpsanlegg.