Friluftsliv har med tiden blitt Norges mest utbredte fritidsaktivitet. Modum har svært gode forutsetninger for dette, og de har fram til nå blitt godt ivaretatt, noe planutkastet viser. 

Her har både grunneiere, velforeninger, idrettsforeninger, turistforeninger og kommunen vist stor aktivitet og medvirkning. Ser en bort fra utpregete turistkommuner, ligger vi ut fra befolkningsstørrelsei toppsjiktet i det å kunne tilby stier, skiløyper og turveier i friluftsområder   

Kanalisert hensynsfull ferdsel er nøkkelen til et framtidig vellykket friluftsliv. Et godt planlagt og praktisert sti- løype- og turveinett vil kunne hensynta både ulike friluftslivsinteresser, næringsinteresser og naturvernhensyn. 

Kommunen ønsker synspunkter på foreliggende planutkast for Friluftslivets ferdselsårer i Modum kommune snarest, og senest innen den 28 april.

Høringsforslag Friluftslivets ferdselsårer - temaplan 2024-2032

Vedlegg 1: Tekst og tabellforklaringer
Vedlegg 2  – nye stier, løyper og turveier

Synspunkter/merknader/innspill kan sendes til: 

post@modum.kommune.no

eller til Modum kommune, Postboks 38 3371 Vikersund