På vegne av hjemmelshaver Wahl AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av detaljregulering for «Enggården på Tangen i Vikersund» i Modum kommune. I medhold av plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på om lag 5,6 daa, og omfatter i hovedsak eiendommene 25/53 og 25/75. I tillegg antas at tilliggende fylkesvei (Heggenveien) berøres av planarbeidet..

Beliggenhet og begrensning er vist på nedenstående kartutsnitt:

Bildet viser grenser for området som skal utbygges

NB: Kartutsnitt er i ukurant målestokk.

Det gjøres oppmerksom på at mindre justeringer i planavgrensningen kan utføres uten at oppstart av planarbeid kunngjøres på nytt.

Gjeldende regulering

Eiendommene er pr. d.d. ikke detaljregulert. De omfattes imidlertid av:

  • «Kommuneplanen for Modum», der eiendommene er avsatt til sentrumsformål.

Planens hensikt

Hensikten med planen er å detaljregulere området for å legge til rette for ny sentrumsbebyggelse i tråd med kommuneplanens arealdel.

Følgende hovedformål kan være aktuelle for planarbeidet:

  • Boliger med tilhørende anlegg.

Konsekvenser av planen

I forbindelse med utarbeidelse og behandling av planinitiativet er planarbeidet vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 4; «Generelle utredningskrav» med §4-1 «Planprogram» og §4-2 «Planbeskrivelse og konsekvensutredning» med tilhørende forskrift.

Planforslaget vil legge til rette for tiltak i tråd med overordnede planer, og i samråd med Modum kommune er det vurdert til at reguleringsplanens innhold ikke vil utløse krav til konsekvensutredning eller planprogram.

I forbindelse med planarbeidet vil det imidlertid gjennomføres utredninger på viktige fagtema som trafikkforhold og infrastrukturløsninger, støy, sol-/skyggeanalyser, grunnforhold (inkl. grunnforurensning), luftforurensning, barn- og unge mm.

Dokumenter i saken:

-           Planinitiativ av 30.09.2022

 

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under saksnr.: PlanID 2022008.

Merknader til oppstartsvarselet

Eventuelle kommentarer, innspill eller merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 22.02.2023 til:

Arkitektgruppen Drammen AS, v/Carl Erik Utengen, Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen

(e-post: ceu@agdas.no).

Merknader innkommet innen fristen vil følge saken til politisk behandling.