Boost er et EU-finansiert forskningsprosjekt (Horizon2020) som har som mål å booste barn og unge motstandskraft i Europa. Modum kommune er en av seks europeiske partnere i prosjektet. Prosjektet vil underbygge Modumskolens arbeid med elevenes livsmestring, og skal gi ansatte ved skolene konkret innsikt og verktøy i hvordan man kan arbeide med livsmestring i skolene.

Skoleåret 2019/2020 skal Boost-tilnærmingen testes i tre av Modums fem barneskoler, Sysle, Enger og Vikersund. Stalsberg og Buskerud skoler er kontrollskoler, men vil få tilgang til all kunnskap og erfaring når prosjektet er evaluert.

Gjennom prosjektet vil titalls forskere fra flere land i Europa samle kunnskap om hva som fungerer for å bygge barn og unges motstandskraft, og gi Modumskolen enda bedre innsikt i hvordan gi elevene best mulig grunnlag for å mester livet.

Her er linken til forskningsprosjektets side