Modum kommune jobber for tiden med å finne kandidater og forberede valget av nye meddommere til tingretten for fire år, med oppstart 1. januar 2025.
Hvis du er meddommer i tingretten, skal du møte på tinghuset i Hokksund. 
 

Arbeidsoppgaver
Som meddommer deltar du, på lik behandling med fagdommer, i behandling av straffesaker. Sammen med meddommer vurderer du om tiltalte er skyldig, og hvilken straff som skal gis. Et viktig prinsipp i vårt rettssystem er at de tiltalte i rettssaker skal dømmes av likemenn.  
Å være meddommer er et viktig og spennende verv, som gir deg innsikt i deler av samfunnet de fleste av oss aldri har befatning med. Samtidig tar du en del av et samfunnsansvar du har som borger i landet vårt.

Hvem kan være meddommere?
-    Du må ha fylt 21 år, men ikke være eldre enn 70 år når du tiltrer vervet, det vil si 1. januar2025. Du må være bosatt i Modum, men du trenger ikke være norsk statsborger, så lenge du er statsborger i et annet nordisk land eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste tre årene. 
Noen yrkesgrupper er utelukket fra å være meddommere. For eksempel kan ikke dommere, praktiserende advokater eller polititjenestemenn være kandidater. Se mer på nettstedet www.domstol.no.

Hva med lønn? 
Du skal ikke tape penger på å være meddommer. Hvis arbeidsgiver trekker deg i lønn, kan du få inntektstapet refundert av domstolen, forutsatt at det er dokumentert av arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende må også dokumentere inntektstapet. Du får også refundert reiseutgiftene du har for å komme deg til og fra domstolen.

Hvordan gå frem? 
De som synes dette virker spennende, kan henvende seg til Modum kommune, enten på e-post politisk@modum.kommune.no, eller på telefon 915 20 185 mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager. Oppgi fødselsdato, adresse og telefonnummer og e-postadresse. Vi håper så mange som mulig tar kontakt, sier Gro Asbjørnhus i politisk sekretariat.