borgen panorama planavgrensning.jpg
Borgen Panorama - forslag til planavgrensning

Forslagstiller er MjøsPlan AS på vegne av Buskerud Bolig- og Eiendomsutvikling AS.
I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering for Borgen Panorama i Modum kommune. Planområdet utgjør ca. 63 daa. og omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 96/1 og 96/2. Forslag til opparbeidelse av adkomstveg er plassert på eiendom gnr/bnr 97/1.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli mindre justeringer av planavgrensningen. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

Les hele varselet her