Kommunal- og distriktsdepartementet bevilget den 22. desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Modum kommune har i denne tilskuddsrunden blitt tildelt kr. 615 000. Tildelingen skal gjøres etter notifisert ordning. Hensikten er å avhjelpe bedrifter med tapte inntekter og økte kostnader knyttet til koronatiltakene innført i november/desember 2021.

Hvem kan søke

  • Virksomheter innen bransjene servering, overnatting, og reisearrangører vil bli prioritert.
  • Andre bedrifter kan søke, men må på lik linje med de prioriterte næringene være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging
  • Kostnader og tap må være knyttet til siste halvår 2021, primært perioden november-desember
  • Virksomheten må ha adresse i Modum kommune og ha egne ansatte. For enkeltpersonforetak kreves det at inntekt fra foretaket er hovedinntektskilde for innehaver og for ansvarlige selskap hovedinntektskilde for minst en av deltakerne.

Søkerbedriften som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.

Kommunen ber om at følgende vedlegges søknadene

  • Godkjent regnskap for 2020
  • Beskrivelser og dokumentasjon for økte kostnader og tap i 4. kvartal 2021
  • Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak
  • Oversikt over tidligere tildelt offentlig støtte i forbindelse med koronasituasjonen
  • Oppdatert skatteattest

Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.

Modum kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Beregning av tilskudd

Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Basert på antall søknader og totalt søknadsbeløp vil det bli beregnet en %-vis fordeling til de enkelte bedriftene.

Slik sender du inn søknad 

Søknad sendes via www.regionalforvaltning.noSøknadsfristen er 21. januar 2022. 

Har du spørsmål om søknaden? Kontakt Trond Arne Ingvoldstad, Modum kommune, på troing@modum.kommune.no.