Familieråd er et møte der familie og nettverk sammen med barnet gis mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for det som er utfordrende. Målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet. En koordinator hjelper familien med å planlegge og gjennomføre familierådet.
 

Gunn Kristin Finnby

Janne Gulbrandsen


Her kan du se en nyttig instruksjonsfilm om Familieråd:
 

 

Hvordan forberedes familieråd?

Familien selv eller en fagperson i Familiens hus, skole eller barnehage med flere kan ta initiativ til familieråd. Sammen lager dere spørsmål som rådet skal diskutere, og bestemmer hvilke fagpersoner som skal inviteres.

 • En nøytral og uavhengig koordinator vil hjelpe dere med å planlegge og gjennomføre rådet.
 • Koordinatoren forbereder slekt og nettverk som familien ønsker skal delta og veileder deltakere som skal ha spesifikke oppgaver i rådet.
 • En støtteperson skal ivareta barnets medvirkning og trygghet i rådet.
 • En ordstyrer og en sekretær skal sikre godt møte og at familiens plan skrives.
 • Servering planlegges – mat og drikke er viktig for et godt møte.
 • Barnet er vanligvis til stede på selve møtet.

Hvordan gjennomføres familierådet?

Møtet varer cirka 3-6 timer og er delt inn i tre deler:

 • Del 1: Alle deltakerne er til stede, også koordinator og fagpersoner. Fagpersonene gir nødvendig informasjon om barnets situasjon. Informasjonen er gjennomgått med barnet og foreldrene på forhånd og skal gi grunnlag for gode løsningsforslag.
 • Del 2: Kun familiens nettverk er til stede. Familierådet skal diskutere og komme til enighet om en skriftlig plan for å forbedre situasjonen til barnet. Støttepersonen, sekretær og ordstyrer hjelper til med å lage et godt møte.
 • Del 3: Koordinator og fagperson kommer inn til familierådet for å få informasjon om planen. Hvis familierådet holdes i samarbeid med barneverntjenesten, så må planen godkjennes av barneverntjenesten.

Gjennomføringen av planen evalueres vanligvis med et eller flere oppfølgende familieråd.

Hvorfor anbefaler vi familieråd?

Vi anbefaler familieråd, fordi:

 • Familieråd sikrer barnets medvirkning
 • Familieråd kan styrke samhold og kommunikasjon i familien
 • Familie og nettverk blir mobilisert rundt barnet
 • Familiens ressurser gir løsninger som er holdbare på sikt
 • Familieråd kan skape godt samarbeid og åpenhet mellom familien og det offentlige
 • Familieråd viser gode resultater. Barn og unge som deltar i familieråd opplever det positivt når familie og nettverk stiller opp. Undersøkelser viser at de fleste foreldre som har prøvd familieråd anbefaler dette for andre familier (NOVA Rapport 18/06).

Mer informasjon

For mer informasjon om familieråd, besøk bufdir.no/familierad.

Færder kommune har lang erfaring med Familieråd for alle. Videoen under beskriver Familieråd for alle, og denne brosjyren kan være nyttig å se på.