Steen Jacobsen (fagleder arealplan), Reidar Jakobsen (avdelingsleder areal, landbruk og miljø) og Dag Funderud (kommunalsjef teknisk og miljø) oppfordrer Modums innbyggere til å sende inn forslag til ny arealplan for Modum kommune
Steen Jacobsen (fagleder arealplan), Reidar Jakobsen (avdelingsleder areal, landbruk og miljø) og Dag Funderud (kommunalsjef teknisk og miljø) oppfordrer Modums innbyggere til å sende inn forslag til ny arealplan for Modum kommune

 

Vi skal revidere arealdelen av kommuneplanen, og ønsker innspill fra innbyggere, grunneiere, utbyggere eller andre som har planer for arealer de ønsker å utvikle. 
Alle kan komme med forslag eller ideer, men spesielt grunneiere oppfordres til å komme med innspill.

Vi ber først og fremst om innspill til arealbruk. Dette kan for eksempel være forslag på arealer/områder for boligområder, hytteområder, forretningsareal, næringsareal eller utbygging til andre formål.

Kommuneplanens arealdel styrer utviklingen av arealbruk i kommunen. Den forteller blant annet hvor man skal bo, jobbe, handle og bruke fritiden.

modumkart

Hva er kommuneplanens arealdel ?

 

  • Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Arealplanene styrer også hvordan vegsystem, næringsutvikling, sosial infrastruktur med mer skal løses. 
  • Arealdelen består av et kart med bestemmelser og retningslinjer for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. 
  • Planleggingen skal også ivareta viktige samfunnsmål som å bygge miljøvennlig, ta vare på viktige kulturminner og landbruksarealer, samt å sikre gode bomiljøer. 
  • Hvis du skal bygge noe på din eiendom, eventuelt dele en eiendom, så vil din søknad om dette behandles etter regler fastsatt i kommuneplanens arealdel. 
    Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Du finner mer om kommuneplanen og arealplaner her

Føringer for arbeid med kommuneplanens arealdel

Planprogrammet var på høring høsten 2023, og mange har gitt innspill til hva planarbeidet bør omfatte.  18. september 2023 fastsatte kommunestyret planprogrammet, som gir rammer for det videre planarbeidet. 

Kommuneplanens arealdel er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, som angir overordnede satsinger og mål for Modum kommune, og føringer for hva som vil bli prioritert i ny arealdel.

 

Hva må være med i innspillet?

Forslag bør  ha en nøyaktig beskrivelse. Skriv gjerne om forhold som: hvor stort område som ønskes omdisponert, hvor mange enheter eller m2 bebygd areal som er tenkt, høyder/etasjer, atkomstforhold, mulighet for tilknytning til infrastruktur mv. 

Et forslag om arealendring som er forholdsvis lite bør ha:
1. en beskrivelse av det ønskede tiltaket
2. kartskisse som viser plassering så nøyaktig som mulig

Er forslaget stort/omfattende, bør kommunen kontaktes for ytterligere veiledning
 

Kart til bruk i innspillet kan hentes fra kommunens kartløsning her  
Brukerveiledning til karløsningen kan leses her.

 

pc

Frist for innspill

Frist for å komme med innspill var 1. februar 2024.  Vi tar selvfølgelig i mot innspill også etter det, og gir noen dager ekstra til etternølere

Du fyller ut svar på ferdig utformede spørsmål i denne e-posten 
(skulle dette gå feil, finner du spørsmål og opplysninger i blått under) 

….eller du kan sende brev til Modum kommune, Boks 38, 3371 Vikersund

Har du spørsmål, ta kontakt fagleder på arealplan Steen Jacobsen
Telefon:  32 77 85 85
E-post: steen.jacobsen@modum.kommune.no
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Send til postmottak@modum.kommune.no 
Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel - sak 23/1586'
Opplysninger om innsender 
•             Navn: 
•             Adresse: 
•             Er du eier av areal du fremmer innspill om ? 
  
Beskrivelse av innspill 
•             Innspill gjelder eiendommen(e) -  Gnr/bnr : 
•             Forslag til ny bruk av arealet (arealformål): 
•             Kort begrunnelse: 
  
Kartvedlegg 
•             Kart som viser arealinnspillet må følge med som vedlegg 
Lenke til kart: https://kommunekart.com/klient/modum/publikum

Hva skjer med innspillene?

Alle arealinnspill blir vurdert og lagt fram for politisk behandling før de tas inn i forslaget til ny arealdel. Vi gjør oppmerksom på at i henhold til plan- og bygningsloven har ikke kommunen underveis i planprosessen plikt til å opplyse forslagsstillere om hvordan innspillene behandles (før sak legges fram til politisk behandling).  Det er heller ikke klagerett på vedtaket av ny kommuneplan.  

Dersom arealinnspillet er i strid med kommunens målsettinger eller nasjonale og regionale føringer, kan det bli avvist. Manglende behov for arealbruken er også en årsak til at innspill ikke prioriteres.  

Regionale og nasjonale myndigheter kan fremme innsigelser til foreslåtte arealendringer ved høring av forslag til ny kommuneplan. Arealinnspill som vedtas lagt ut til høring vil først være endelig avklart når kommunestyret egengodkjenner ny komuneplan. Det forutsetter at innsigelser er løst.

Arealinnspillene vil bli referert i sak til politisk behandling, og ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. 
Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder følsomme opplysninger. Bruker du e-post, vil din epost med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. 
Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Når ny kommuneplan er vedtatt, vil alle få en tilbakemelding på om arealinnspillet er tatt hensyn til i planen.