Modum kommune har et lokalt brannvesen som er bemannet og utstyrt i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger.

Gjeldende brannordning ble vedtatt av kommunestyret den 25.6.1998 (jnr.nr 98/01743).

Brannvesenet er en avdeling i teknisk etat og består av forebyggende- og beredskapsavdelingen.

Orgaknisasjonskart Modum brannvesen

Brannstasjonen er lokalisert ved Teknisk sentral på Nedmarken næringsområde på Geithus. Utrykningsveien går direkte til Geithusveien ved tilkomstveien til rv. 35 ved veikrysset til Geithus nord. Stasjonen er lokalisert i tyngdepunktet av tettbebyggelsen for Vikersund, Geithus og Åmot.
 

Beredskapen er organisert ved hjemmevakt med alternerende ukevakt fordelt på fire vaktlag. Det betyr at brannstasjonen er ubetjent og at mannskapene oppholder seg hjemme eller på sine respektive arbeidsplasser når de har beredskap. Det er et krav til mannskapene at de oppholder seg i kommunen hele døgnet og har bosted i kort avstand fra brannstasjonen.

Mannskapet er utstyrt med hver sin dedikerte radioenhet som er tilknyttet nasjonalt nødnett. Den medbringes på og utenfor vakt. Alarmering av mannskapene skjer fra nødalarmsentralen Sør-Øst 110 IKS.

Beredskapsavdelingen i brannvesenet i Modum kommune er til enhver tid bemannet med en fagleder brann som fungerende brannsjef, et vaktlag med utrykningsleder og fire mannskaper.

Ved utalarmering rykker fagleder brann direkte ut fra sitt oppholdssted til skadestedet med kommandobil og rapporterer til 110.

Mannskapene bemanner brannstasjonen og rykke ut med brann- og redningsmateriellet.

Alle vaktlagene har bakvakt i den perioden de selv ikke har vaktuke. Ved større hendelser kjøres full alarm fra 110, slik at det maksimalt kan stilles 20 mannskaper til disposisjon.

Alle mannskaper har nødvendig trening og kompetanse som er krevd for å oppfylle brannordningen for Modum kommune.

Modum brannvesen er utstyrt med en hoved brannbil og to tankbiler samt en kommandobil.

Evakuering av personer i bygning

Modum Brannvesen disponerer ikke utsyr for evakuering av personer i bygninger.

Manglende redningskapasitet i høyden innebærer et generelt forbud mot oppføring bygninger over 8 etasjer i Modum kommune.

For bygninger opp til og med 8 etasjer, må antall rømningsveier tilfredsstille minimumskravene ved at personer som oppholder seg i bygningene ved et brannforløp  selv skal kunne rømme til sikkert sted uten assistanse fra brannvesenet i Modum. 

Følgende skal legges til grunn ved prosjektering av sikkerhet ved brann:

Jf. Innledningen til kapittel 11 i TEK17 skal den prosjekterende innhente informasjon om lokale forutsetninger og rammebetingelser fra kommunen. For å hjelpe den prosjekterende på vei opplyses det om følgende:

  • Brannvesenet i Modum kommune har ikke høyderedskap for redning av dyr og mennesker. Dette innebærer at §11-13, annet ledd ikke kan anvendes.
  • Brannvesenet i Modum disponerer tankbil for vannforsyning til boligstrøk med liten  spredningsfare.
  • Innsatstider må dokumenteres av brannvesenet.

De forutsetninger som blir brukt om brannvesenets kapasiteter ut over dette skal godkjennes skriftlig av brannsjefen.

For ytterligere informasjon om Modum kommunes redningskapasitet er kontaktperson i Modum brannvesen:

Brannsjef Per Einar Elvigen, mobil 909 61 805 og e-post dokumentsenteret@modum.kommune.no