Begge etasjer på Frydenberg driftes videre med samme omfang som nå. Det skal gjøres mer aktivt arbeid for å tilby plasser til brukere fra andre kommuner. Alternativt skal det leies ut rom til hjemmetjenestebrukere.
I løpet av 2020 skal 3.etasje utredes for alternativ bruk. 

Kommunen kjøper fire nye plasser på Modum Asvo

Frisklivssentralen tilføres 700 000 kroner til forebyggende arbeid

Arbeidet med samorganiseringen av hjemmetjenesten i Sør og og Nord skal fortsette.

Det skal oppprettes kurstilbud for "Bra mat" og "Styring av privatøkonomi", beregnet for voksne brukere av sosialstønad.


Første etasje på Geithus bo- og dagsenter brukes med psykiatri som formål. Underetasjen tilrettelegges til bruk for brukere av hjemmetjenesten.

Det ble bevilget to millioner kroner, likt fordelt på Hjemmetjenesten og Modumheimen, med økt grunnbemanning og heltidskultur som formål.

Det ble bevilget 500 000 kroner for å igangsette tiltak slik at fremmedsspråklige barn kan lære å lese og skrive.

En skal utvikle et mer fleksibelt SFO-tilbud, med mulighet blant annet til å bestille tid kun morgen eller ettermiddag. Tilbudet skal gjelde fra 01.08.2020. 

En skal hastørre fleksibilitet og forutsigbarhet i barnehageopptaket i Modum kommune. Det legges opp til felles venteliste for alle søkerne, både for kommunale og private barnehager.

Det skal kvalitetssikres at alle henvendelser til kommunen skal besvares innen tre uker.

Modum skal bli en klimakommune, og det skal utredes et eget klimaregnskap for kommunen.

95 prosent av alle innbyggere i Modum skal få tilbud om bredbånd innen 2022. Midkraft AS har fått oppdraget med utbygging.

Det skal bygges flere ladestasjoner for elbiler .

Satsning «Inn på tunet» skal tas i bruk i 2020.