Søk tilskudd for inkludering av barn og unge i fritid og ferieaktiviteter.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Modum kommune oppfordrer lokale lag og foreninger til å søke om midler til dette formålet innen 13 desember 2019 via Bufdir sin søknadsportal: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadene sendes samlet fra Modum kommune til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen.

Spørsmål om ordningen rettes til:

Britt Braathen                                                                                                                                                                                                                                          britt.braathen@modum.kommune.no
Frisklivssentralen                                                                                                                                
Tlf. 48 14 71 06/32 78 08 44