Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Modum kommune kan nå søke støtte fra et nyopprettet kommunalt næringsfond.
Fondet er opprettet som følge av en tildeling på 1 000 000 kroner fra Kommunal- og Moderniseringsdepartement som et krisefond i forbindelse med koronapandemien.


 Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges ved tildeling. Det skal særlig legges vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  2. I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal-  og moderniseringsdepartementet. 

Søknad skal registreres og sendes inn gjennom portalen regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er 21. september 2020.
Innkomne søknader behandles politisk.

Merk: 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov og det skal ikke overstige 75 prosent.
Det skal sendes inn sluttrapport og regnskap for prosjektet.

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil normalt være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom det er behov for å opplyse om forhold som kan være taushetsbelagt eller omtaler konkurransemessige forhold, må dette opplyses i søknaden.
Det anbefales at opplysningene skrives inn i eget vedlegg til søknaden.