vaksine 2509.webpHøstens og vinterens perioder med luftveisinfeksjoner er så smått i gang, og vi forventer flere bølger med luftveisinfeksjoner i løpet av sesongen. I løpet av oktober starter den lokale vaksineringen. Tid og sted blir kunngjort flere steder,  blant annet på kommunens hjemmeside.

Her kan du lese deg opp på hva hvilken av disse vaksinene du bør ta:
- influensavaksine
- koronavaksine
- pneumokokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse)

Anbefalingene kommer fra Folkehelseinstituttet (FHI), og støttes av kommuneoverlegen.
Vi ønsker så høy vaksinasjonsdekning som mulig.Vaksinasjon vil beskytte mot sykdom, redusere smitte, redusere sykefravær og sikre god beredskap i helse- og omsorgstjenestene kommunalt og i sykehus.


INFLUENSAVAKSINE
Det forventes at cirka 5-10 prosent av voksne blir syke med influensa, og cirka 20-30 prosent av barn. Kanskje så mye som 20 prosent av helsepersonell vil kunne bli syke og sykmeldt.
Personell som jobber i barnehager og skole bør også beskytte seg.


Det anbefales vaksinasjon til:                                                                                                                       

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (gravid 1. trimeter med andre tilleggsrisikoer), premature barn.
 • Barn og voksne med kroniske lungesykdommer, hjerte-karsykdommer (annet enn velregulert blodtrykk), diabetes type 1 og 2, leversvikt og nyresvikt, kroniske nevrologiske sykdommer, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (BMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom
 • I tillegg anbefales vaksine til: helsepersonell og ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie, personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.
 • Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Influensavaksine må tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Injeksjonsvaksinen inneholder bare deler av drepte influensavirus og kan derfor ikke gi influensasykdom.


KORONAVAKSINE
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere.                                                 
 • viktig for alle som er mer enn 75 år
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • gravide i 2. og 3. trimester

Samt personer i alderen 18-64 med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:rVwB 16lAAAAABJRU 5ErkJggg==

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m² eller høyere
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
   

Er du i tvil om man bør vaksineres, søker du råd hos fastlegen din. Vaksinering med ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de anbefalte gruppene før høst/ vintersesongen 23/24 vil starte opp samtidig som influensvaksineringen i oktober.
Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine.


PNEUMOKOKKVAKSINE (vaksine mot lungebetennelse )
Personer over 65 år, de som mangler milt, samt organtransplanterte anbefales å ta vaksinen. Om du er i tvil om du bør vaksineres, søker du råd hos fastlegen din.
Vaksinen er viktig for å beskytte mot sykdommer som lungebetennelse, samt å unngå bruk av antibiotika (med fare for resistensutvikling).

Vaksinen gis som engangsdose og re-vaksinasjon anbefales hvert 6. år.

Bakgrunn: Det er barn som er bærere av pneumokokkbakterien. Derfor inngår nå denne i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette har redusert alvorlige infeksjoner (lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse) i alle aldersgrupper.

Friske barn kan imidlertid være smittekilder.  Barn er vanligvis friske, men kan få ikke-alvorlige, lettere infeksjoner i ører og bihuler.