Her er en kortversjon Modum kommunes retningslinjer for nedbemanning/omstilling. Ønsker du å se rutinene i sin helthet, kan du trykke her 


- En omstilling-/nedbemanningsprosess iverksettes etter et vedtak, f.eks. i kommunestyret eller som følge av endring i drift, bemanningsnormer etc.

- Arbeidsgiver kaller inn berørte fagforeninger til drøfting om følgende:

  •    Felles forståelse av vedtaket
  •    Utvalgskrets (den virksomheten eller delen av virksomheten/kommunen som blir rammet av nedbemanningsprosessen)
  •    Kriterier
  •    Informasjon og prosess

- Fagforeningene har ofte ulike syn på kriterier og utvalgskrets

- Arbeidsgiver bruker styringsrett ved behov og baserer seg på organisasjonenes innspill, praksis i kommunen og relevant juridisk sedvane

- Ledige stillinger i organisasjonen tilbys til ansatte i utvalgskretsen med mulighet for frivillig overflytting til annen stilling innen en gitt frist. Her vil ansatte som ønsker det ha fortrinnsrett til stillingen så lenge de er kvalifisert, og dette kan for noen være en god mulighet for ansatte som ønsker å gjøre noe annet.

- Alle ansatte i utvalgskretsen mottar forhåndsvarsel om oppsigelse jf. AML § 15-1

- Etter at ansatte som frivillig ønsker å endre stilling har fått tildelt nytt arbeidssted, har man et tydelig bilde over hvor mange årsverk som står igjen for å kuttes

- Alle ansatte i utvalgskretsen kartlegges på individnivå ut i fra kriteriene

- Ved utvelgelse av de overtallige, som skal foregå objektivt og etterprøvbart, er det kartleggingen som gir grunnlag for å si hvem dette blir

-Resultatet av utvelgelsen drøftes og kvalitetssikres med fagforeningene

- De overtallige informeres og innkalles til en overtallighetssamtale hvor hensikten er å informere, samt å ha en dialog på hva ansatte ønsker og hva som kan være aktuelt arbeid videre. Øvrige ansatte får informasjon om at de ikke er av de overtallige og ikke lenger står i fare for å miste jobben.

- Arbeidsgiver vurderer den enkelte overtallige opp mot ledige stillinger vedkommende er kvalifisert for og gjør sitt ytterste for å finne løsning for annen fast stilling, eventuelt vikariat

- Dersom det ikke finnes annet passende arbeid, vil den ansatte motta oppsigelse med bakgrunn i gjeldende saksbehandlingsregler og fortrinnsretten trer inn