boost kildehuset.jpgModum kommune har siden 2018 vært partner i det europeiske prosjektet BOOST, et forskningsprosjekt med mål om finne svar på hvordan skoleledere, lærere og andre yrkesgrupper kan styrke barnas sosiale og emosjonelle læring. Nå er prosjektet avsluttet – med nyttige svar.

​BOOST-prosjektet har samlet inn verdifulle data om barns psykiske helse før, under og etter pandemien i Norge, Polen og Spania. Modum kommune er en av svært få norske kommuner som har deltatt som partner i Horizon 2020, og både forskningsdelen og utviklingsarbeidet har gitt nyttige erfaringer som tas med videre i det langsiktige arbeidet med å utvikle gode barnehager og skoler i Modum. 

Undervisningsetaten ( nå Familie og oppvekst) i Modum kommune har samarbeidet tett med Viken fylkeskommune, forskningsstiftelsen SINTEF og forskningsmiljøer i Polen og Spania. I Modum var det tre barneskoler, såkalte caseskoler, hvor det skulle gjøres forsøk, mens to av barneskolene var kontrollskoler som skulle driftes som normalt.
 

Funn presentert
Horizon 2020 er verdens største forskningsprogram, og nåløyet for å få innvilget et prosjekt var svært trangt. BOOST-prosjektet har mottatt i underkant av 3,5 millioner euro, eller ca. 35 millioner norske kroner (2018-kurs). Prosjektet ble startet i 2018, og skulle i utgangspunktet avsluttes innen utgangen av 2022.
Imidlertid gjorde koronapandemien det vanskelig å gjennomføre forskningen i skolene, særlig i Spania og Polen hvor skolene var stengt i store deler av 2020. Prosjektperioden ble derfor utvidet til 30. juni 2023.
Dette blant annet med en konferanse i Modum - hvor funn fra prosjektet ble presentert.

Nyttige erfaringer
Av mange erfaringer fra studie og forskning, kan kort nevnes: 
- Det er påvist sterk sammenheng mellom elevenes opplevelse av et trygt og godt skolemiljø og de ansattes opplevelse av egenmestring og motivasjon.
- Det er gjennom hele prosjektperioden avdekket at gutter opplever skolemiljøet som vanskeligere enn jenter. Dette er funn som er interessante å arbeide videre med framover.
- Boost-prosjektet har også gitt Modum kommune spennende innsikt og kunnskap i hvordan alle former for endringsarbeid kan gjennomføres.

Fakta om BOOST-tilnærming
Boost-tilnærmingen, eller The BOOST approach (https://boostapproach.com/en/welcome/) er en organisatorisk metode som skolene kan gjennomføre for å styrke arbeidet med elevenes sosiale og emosjonelle læring. Metoden kan også benyttes av barnehager. Kjerneprinsippene i BOOST-tilnærmingen er at alle ansatte må involveres, det må jobbes systematisk og langsiktig – men også fleksibelt slik at resultatet er tilpasset den virkeligheten som barnehagen eller skolen befinner seg i.