I kommunene er det til enhver tid en liste over godkjente meddommere som blir trukket ut til å dømme i rettssaker i forskjellige domstoler.

Hva gjøre en meddommer?
Link til domstol.no

Hvem kan bli meddommer?

Meddommere velges av kommunestyret for en periode på fire år. Skjønnsmedlemmer velges av fylkestinget for en periode på fire år.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. 

Modum kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene.

Du kan ikke bli valgt dersom du:

 • er idømt ubetinget fengsel i mer enn ett år, forvaring, tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, er varig utelukket fra vervet som meddommer.
 • er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig. 
 • er idømt betinget fengselsstraff, uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når dommen ble rettskraftig.
 • har fått bøtestraff for lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år medfører utelukkelse i 10 år. Dette regnes fra da boten ble vedtatt eller dommen ble rettskraftig. Forenklede forelegg omfattes ikke. 
 • har fått betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse, dersom det straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år. Utelukkelsen gjelder i 10 år (domsutsettelse betyr at retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt å idømme straff). 
 • er idømt samfunnsstraff blir utelukket i 15 år. Tidspunktet regnes fra da dommen ble rettskraftig hvis den subsidiære fengselsstraffen er mindre enn ett år. De som er idømt en subsidiær fengselsstraff på mer enn ett år, er utelukket for alltid.

Noen yrkesgrupper kan ikke velges som lekdommere:

 • stortingsrepresentanter og vararepresentanter
 • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

Praktisk informasjon

Møteplikt

Alle som står i utvalget over meddommere og som blir trukket ut til å gjøre tjeneste i en sak, har møteplikt. Denne plikten gjelder med mindre du uttrykkelig blir fritatt fra møteplikten. Du kan regne med å bli trukket ut to til tre ganger i året.

Skikk og bruk i retten

Gjennom normal pen bekledning og et nøytralt kroppsspråk i retten, viser du som meddommer respekt for partene og alvoret i situasjonen de befinner seg i.

Lønn og dekking av reisekostnader

Du har vanligvis krav på honorar for arbeidet som meddommer.

 • Dersom du ikke er i et ansettelsesforhold, får du 250 kroner per oppmøtedag. Dette gjelder studenter, pensjonister, arbeidsledige, trygdede og så videre.
 • Får du lønn fra arbeidsgiver, får du ikke noen særskilt godtgjørelse.
 • Blir du trukket i lønn av arbeidsgiver, har du krav på å få lønnen dekket. Du må da ha en attest fra arbeidsgiver som angir hvilket beløp du trekkes i lønn.
 • Som selvstendig næringsdrivende får du dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnes dette etter gjennomsnittlig tap per dag. Dette tapet finner du ved å dele årets bruttofortjeneste på 225 dager. Bruttofortjeneste kan dokumenteres ved kopi av ligningsattest.

Reisekostnader blir dekket. I utgangspunktet skal offentlig transport benyttes.
Les mer her