Samarbeidsarena psykisk helse (SAPH) er et folkehelsesamarbeid med særlig fokus på psykisk helse, der Modum Bad og Viken fylkeskommune deltar sammen med kommunene Modum, Sigdal, Øvre Eiker og Krødsherad.

Samarbeidet har for tiden spesielt fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats rettet mot barn, unge og familier. Formålet med samarbeidet er blant annet å tilby tiltak av høy kvalitet til innbyggerne og ansatte i de fire kommunene, samt å være en samarbeidsarena som resulterer i at vi får til mer sammen enn vi gjør i hver enkelt kommune eller virksomhet.  

SAPH er involvert i blant annet undervisningsprogrammet #psyktnormalt for ungdomsskoleelever, foreldrekurset Godt samliv som tilbys alle førstegangsforeldre, samt utvikling av webinarer for ansatte i barnehage, skole og SFO i samarbeid med KORUS Sør og RVTS Sør.

Høsten 2022 tilbys også dagskurs i egenomsorg for arbeidstakere og ledere ved Modum Bad; «Fra stress til trivsel». En diskusjon rundt hvordan vi kan jobbe helhetlig og langsiktig med forebyggende arbeid og tidlig innsats i kommunene sto også på agendaen.

Rådmann Aud Norunn Strand i Modum kommune ble takket for mangeårig innsats som leder av SAPH styringsgruppe. Ny leder av SAPH styringsgruppe er Else Berit Kyte, kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker kommune.

 

INSPIRASJONSKONFERANSE 2023
SAPH skal gjennomføre en inspirasjonskonferanse 10. mars 2023, med foreløpig tittel «Tidlig innsats barn og unge – en helhetlig investering».
Målgruppen for konferansen er rådmenn/kommunedirektører, kommunalsjefer og ledere innen helse- og oppvekst, folkehelserådgivere, politikere, samt andre ledere i offentlig, privat og frivillig sektor som måtte ha interesse for temaet.

Formålet med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan vi kan få til systematisk satsning på forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene, og hvordan vi kan jobbe med tidlig innsats når et barn eller ungdom har behov for hjelp eller støtte.

For mer informasjon eller spørsmål om SAPH-samarbeidet,
ta kontakt med koordinator Kristin Garaas Løchen:
KristinGaraas.Lochen@oeiker.no .
Mobil: 45876484.

saph.jpg