Vold og overgrep - barn og unge

Dessverre opplever en del barn og unge i Norge vold og overgrep fra foreldre eller andre voksne. Andre opplever at  foreldrene, pga rusmisbruk eller andre forhold, ikke mestrer det ansvaret det er å ha barn.

Dersom du, som barn eller ungdom, har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med en  voksen om det. Du kan ta kontakt med en lærer eller miljøarbeider på skolen, helsesøster, barneverne eller en voksen du kjenner og stoler på.
Du kan også ringe 
Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111 (gratis).
Hvis du vet om andre som har det vanskelig, kan du gi dem denne informasjonen eller ringe for dem.

 Aktuelle nettsider:hender barn   voksen.bmp
Barnekonvensjonen
Bufetat/barnevern
Bekymringsmeldig og meldeplikt
Kripos tipsmottak
Krisesenter
Temaside om barnevern

 

Det å få barn er en stor glede, men også et stort ansvar. Foreldrene skal ta vare på barnet og gi det en forsvarlig oppdragelse. Hva dette innebærer kan du lese mer om i  Barneloven, kapittel 5. 

I denne loven presiseres det at barn ikke skal utsettes for noen form for vold. Dette gjelder også for eksempel klaps eller ørefik, selv om dette skjer som ledd i barneoppdragelsen.

Barn skal heller ikke utsettes for skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs opptreden. Dette kan for eksempel handle om innelåsing av barnet i et rom, bruk av trusler om straff eller trusler om at barnet skal bli forlatt eller skadet, latterliggjøring av barnet mens andre hører på eller følelsesmessig avvisning av barnet.

Det er ikke tillatt for voksne å gjøre følgende mot barn:

Seksuelle overgrep
Med seksuelle overgrep menes: Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.
Seksuelle overgrep kan straffes med fengsel i inntil 10 år.

Kjønnslemlestelse
Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er forbudt og straffbart i Norge. Praksisen strider mot grunnleggende menneskerettigheter, og mot FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon.

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse kan lastes ned her på følgende språk:
Arabiskfransknorsk, somali og engelsk  

Tvangsekteskap
Det ligger ikke under foreldreansvaret å bestemme hvem barnet skal gifte seg med. En avtale foreldre eller andre gjør om ekteskap på vegne av barnet, er ikke gyldig.

Straffeloven § 222 andre ledd setter et klart forbud mot å tvinge noen til å inngå ekteskap:
“For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å inngå ekteskap. Straffen for tvangsekteskap er fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.”

Det er også forbudt å inngå ekteskap med noen under 16 år, eller medvirke til ekteskapsinngåelsen. Forholdet er straffbart uavhengig av om det er utøvet noen form for tvang eller trusler overfor barnet.