Viktige telefoner

Legevakt - 116 117

Legevakten tlf. 116 117legevakt.jpg
Ringerike sykehus - kl. 15.00 - 08.00 hverdager, og hele døgnet i helger.

For øyeblikkelig hjelp ring ambulanse: 113 Når det haster/ambulansebehov, ved akutte skader eller ulykker eller ved andre livstruende tilstander. Akuttmedisinsk sentral vil da umiddelbart formidle ambulanse og nødvendig hjelp.


Ringerike interkommunale legevakt - Ringerike, Hole, Jevnaker, Sigdal, Krødsherad og Modum.

 

Brannvesenet

Akutt 110
Direkte Modum brannvesen 900 26 632 

Barnevernvakt - 911 14 600

Interkommunal barnevernvakt for Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal.

Telefonnummer: 911 14 600

Fredag og lørdag: kl. 17.00 - 01.00
Søndag til torsdag: kl. 17.00 - 00.00

Interkommunal barnevernvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barneverntjenestens ordinære kontortid.

Alarmtelefon barn og unge - 116 111

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en nasjonal gratis hjelpetelefon for barn og unge.
Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00
om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

Nettsiden til alarmtelefonen finner du her: www.116111.no

Rask psykisk helsehjelp - 32 74 94 40

Rask psykisk helsehjelp - tlf. 32 74 94 40

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 15.00

Tannlegevakt

Tannlegevakt Ringerike: 32 17 17 94

Tannlegevakt Drammen: 32 21 71 80

Krisesenteret 32 17 06 90

Brøytevakt - 41 45 84 05

 

 

Fagansvarlig kommunale veier er Tomm Kristiansen: Tomm.Kristiansen@modum.kommune.no

Tlf. brøytevakt 41 45 84 05.

 

Veinettet

Modum kommune har ansvar for 123 km med kommunale veier. Av dette er 22 km gangveier. 67 % av veinettet er asfaltert. Vedlikeholdet utføres med både egne og innleide mannskap. Størstedelen av vintervedlikeholdet er satt bort til private entreprenører.

Gangveiene langs riksveiene eies og vedlikeholdes av Statens Vegvesen. Veilengden av disse er ca 5 km.

Kommunal veiliste (pdf)

Veinorm for Modum kommune (pdf)

Kommunens eget kart

Gatelys

Det kommunale gatelysnettet består av ca 2500 lampepunkter. Vedlikeholdet av dette er satt bort til MidtNett Buskerud. Henvendelser om feil gjøres til servicetorget.

Telerestriksjoner

Hver vår blir det innført telerestriksjoner på endel kommunale veier i Modum. Telerestriksjonene blir kunngjort på kommunens nettside og i lokalavisen.

Gjeldende liste over aksellast på kommunale veier i Modum finner du her.

Gravemelding

Alle som skal grave i eller ved kommunal vei må sende inn gravemelding før arbeidene påbegynnes. Det må utarbeides varslingsplan for arbeid på/ved kommunal vei.

Gravemeldingsskjema finner du her.

Veiprosjekt som pågår

 

Telestriksjoner

Telestriksjoner på kommunale veier

Hver vår blir det innført telerestriksjoner på noen kommunale veier i Modum. Restriksjonene blir kunngjort på kommunens nettside og i lokalavisen.

Gjeldende liste over aksellast på kommunale veier i Modum finner du her

Vann og avløpsvakt - 41 56 87 94

Fagansvarlig vannforsyning og avløpsnett er Tor Ivar Paulsen tor.ivar.paulsen@modum.kommune.no

Fagansvarlig avløp er Torger Ask torger.ask@modum.kommune.no

Telefon kommunal vann og avløpsvakt: 41 56 87 94.

Søknadsskjema tilknytning til vann- og avløpsanlegg

Modum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund.

Tlf. sentralbord: 32 78 93 00. Faks:  32 78 94 11.

E-post: post@modum.kommune.no.

Besøksadresse: Rådhuset, 3. etasje.

 

 

Vannforsyning

 

 

 

 

Modum kommune har 2 vannverk som begge er godkjent i h.h.t. Drikkevannsforskriften.

Modum kommunale vannverk som er størst, behandler om lag 1.4 mill m3 vann pr. år og forsyner ca. 10000 personer. Vannkilder for dette vannverket er Urvann og Damtjern/Midttjern beliggende på Øståsen. Disse kildene har meget god vannkvalitet. Inntaksdybde er henholdsvis 20 og 12 meter. Desinfeksjon ved hjelp av klorgass.

Modum kommunale vannverk, Sysle, forsyner om lag 250 personer på Sysle. Dette er et grunnvanns vannverk.  Nytt vannbehandlingsanlegg ble satt i drift i nov. 2007

98 % av abonnentene på de kommunale vannverkene har installert vannmålere. Kommunen eier og betaler vannmåleren. Huseier betaler installasjon i eget hus. Vannmåler skal installeres av godkjent rørleggerfirma som henter måleren hos kommunen. Kommunen skifter ut målere som er eldre enn 8 år.

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

Gå til siden Godt Vann Drammensregionen her

Sjekk vannkvaliteten

Glitrevannverket har fått nye nettsider. Se her 
Her kan du blant annet lese årsstatistikkfor hver kommune /hvert vannverk. Se her

.

Avløp - avløpsanlegg

Modum kommune har 3 renseanlegg: Sysle, Elvika i Geithus og Bårud i Åmot. Elvika RA. er hovedanlegget.

Anlegget er bygget opp som et konvensjonelt kjemisk renseanlegg med primærfelling, septikmottak, eksternslam mottak og slambehandling.

Det er fylkesmannen som gir kommunen utslippstillatelse og setter krav til renseeffekt.

Sluttbehandling av slam

Modum kommune leverer slammet til Lindum ressurs i Drammen hvor de viderebehandler (komposterer) slammet for salg til kunder.

Avløpspumpestasjoner

Modum kommune har pr. i dag 50 avløpspumpestasjoner som er fordelt rundt om i Modum. Disse pumper kloakken videre til renseanlegg.

Avløpsledningsnett

Modum kommune har ca. 150 km. avløpsledningsnett fordelt på kloakk og overvannsledninger.

Separate løsninger

For bebyggelse i områder uten mulighet for tilknytning til offentlig vann- og avløp må ha godkjent utslippstillatelse. Søknad om slik tillatelse må utarbeides av konsulent med nødvendige faglige kvalifikasjoner. Det må sendes inn egen søknad om dette. Modum samarbeider med kommunene i Drammensregionen (se over).

Det betyr at alle søknader om utslippstillatelse behandles av et felleskontor; "Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammenregionen" som er lagt til Lier kommune. For mer informasjon om søknad om utslipp;

Se egen side hos Lier kommune her

Siden 2011 kreves det inn et kontrollgebyr fra boliger og annen eiendom som har små avløpsanlegg. Gebyret skal dekke utgifter til kontroll og oppfølging av anleggene.