Mange mennesker tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg selv. Det stemmer ikke. Vi blir alle minnet på at norsk matproduksjon i høyeste grad er en samfunnskritisk faktor for samfunnet. Tusen takk for at du står på og bidrar til å sikre matforsyningen i landet vårt. Vi er i en situasjon nå der tillit og samhold er avgjørende.

Norge er inne i en helt spesiell situasjon som skaper store utfordringer for samfunnet vårt. Dette gjelder også for deg og dine kolleger som produserer mat, trevirke og tjenester i landbruket. Dere skal ta viktige valg og planlegge årets vekstsesong i disse dager.  Det er viktig, som Landbruks- og matminister Bollestad har uttalt, å bruke de arealene vi har til den matproduksjonen de er best egnet til. I første rekke gjelder dette arealer der det er mulig å produsere grønnsaker, frukt og bær, og statsråden understreker hvor viktig det er å i størst mulig grad produsere som i et normalår.

Nedenfor har vi samlet litt info som vi håper er nyttig for deg.

Hilsen

Nina Glomsrud Saxrud, landbruksdirektør, og resten av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen
 

Arbeidshjelp i landbruket

For endringer i nasjonalt regelverk - følg med på landbruksoppdateringer på regjeringen sin nettside og viktig informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen om koronaviruset.

Utenlandsk arbeidshjelp i landbruket  

Mange bønder benytter seg av utenlandsk arbeidshjelp i ulike produksjoner. Det er for tida usikkert hvor vanskelig det blir å skaffe slik arbeidshjelp gjennom sesongen. Allerede melder tidligprodusenter av grønnsaker at de ikke får tak i den vanlige arbeidshjelpen som de har behov for.
  
Fylkesmannen har dialog med Landbruks- og matdepartementet med håp om at det blir mulig å  fortsette å hente inn utenlandsk kompetanse og arbeidshjelp denne vekstsesongen. Situasjonen for landbruket blir også formidlet fra krisestaben til Fylkesmannen og inn til koordinerende kriseledelse i regjeringen. Samtidig jobber vi sammen med landbruksorganisasjonene, fylkeskommunen og andre for å koordinere og tilrettelegge for norsk arbeidskraft inn i landbruket.

Hvem kan bidra med arbeidshjelp?

Landbrukstjenestene melder om at de kan ha ressurser som kan nyttes til ulike arbeidsoppgaver i landbruket, særlig er kompetanse på maskinkjøring nevnt. De har lang erfaring med formidling av arbeidskraft i landbruket. Ta kontakt med landbrukstjenestene om du trenger arbeidskraft eller vil tilby dine egne tjenester. Kontaktinformasjon finner du under landbruksvikar nedenfor.

NAV-kontorene melder om at de får mange forespørsler i disse dager fra folk bosatt i Norge som ønsker å jobbe innen landbruket med innhøstingsarbeid og andre forefallende landbruksoppgaver.

På grunn av permitteringer har NAV startet en omfattende kartlegging av kompetanse. Og de vil fremover lage beredskapslister innenfor forskjellige yrker, også innenfor landbruket. Det vil være naturlig å finne beredskap innenfor våronn, innhøsting av bær og grønnsaker, og selvfølgelig annet forefallende arbeid. Har du behov for arbeidshjelp fremover, gå inn på NAV sin tjeneste www.arbeidsplassen.no  og registrer behovet.

 

Avløsning ved sykdom eller krisesituasjon

Landbruksvikarordningen og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. kan dessverre være svært aktuelle ordninger nå.

Landbruksvikar

Det er fem Landbrukstjenester som får tilskudd til landbruksvikarvirksomhet i regionen vår. Ved å ta imot tilskudd til landbruksvikarvirksomhet plikter de å gi bønder tilbud om kvalifisert avløsning i inntil 14 dager per sykdoms- eller krisetilfelle. Denne plikten gjelder fremdeles, men det kan selvsagt oppstå utfordringer dersom landbruksvikaren skulle bli syk eller satt i karantene. Hvis det skulle bli vanskelig å hjelpe alle som trenger det, må avløserlagene prioritere slik at de som har størst behov får hjelp først.

Ved behov for landbruksvikar ved akutt sykdom eller krise, kan du kontakte Landbrukstjenesten nær deg:

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Landbruksdirektoratet har oppdatert informasjonen om ordningen knyttet til koronasituasjonen. Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet.  

 

Koronavirus og dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd

Dersom et foretak ikke har fått levert søknaden innen 15. mars på grunn av problemer knyttet til utbruddet av koronaviruset, kan det være grunnlag for å søke dispensasjon fra søknadsfristen. Se mer informasjon på vår nettside.

 

Informasjon fra Mattilsynet

Hos Mattilsynet finner du informasjon om smittehygieniske tiltak for eiere av produksjonsdyr og hest. Her er også råd om hva du skal gjøre om du blir syk, råd ved dyretransport og råd til yrkesgrupper som skal til gårder. Les mer på Mattilsynet sine nettsider.

 

Beredskapsplan på gården

Hva gjør du hvis du blir syk? Hvem kan drifte gården da? Hvor lett er det for avløseren å sette seg inn i din gårdsdrift? Har du oppdaterte rutinebeskrivelser?

Det er viktig at du har en beredskapsplan for gården din. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) sine HMS-rådgivere kan bistå deg med å lage eller oppdatere beredskapsplanen. De har også en krisebistandstjeneste.

 

Informasjon fra næringsorganisasjonene

Les om Korona-informasjon på nettsiden til Norges Bondelag

Les om Korona-informasjon på nettsiden til Norges Bonde- og småbrukarlag

 

Situasjonen i skogbruket

Også i skogbruket kan det bli en utfordrende situasjon med tanke på arbeidskraft og årets sesong. Det jobbes med tiltak inn mot dette, og egen informasjon vil bli sendt ut senere denne uken. Vi støtter skognæringens oppfordring om at skogeierne fortsetter å holde aktiviteten oppe og bestiller hogstoppdrag, tynning, planting og ungskogpleie. Vi vil også minne om stor skogbrannfare i deler av vår geografi, og ber alle aktører vise aktsomhet.

Skognæringen oppfordrer skogeiere til aktivitet

I en periode hvor tiltak for å begrense smittespredning preger hverdagen, oppfordrer skognæringen alle skogeiere til å vurdere tiltak i skogen sin.

Skogeierorganisasjonene (Viken Skog, Glommen Mjøsen skog, Norskog/Nortømmer m.fl.) melder om at skogbruksledere er på jobb og gjør avtaler om oppdrag for skogeiere som før. De har innført tiltak for å begrense smittespredning gjennom all sin aktivitet. 

Har du som skogeier fått ledig tid – så benytt sjansen til å oppdatere deg på hva som bør gjøres i skogen!

 

Informasjon fra Innovasjon Norge

Lån

Har du økonomiske utfordringer som følge av Korona-pandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Benytt da dette skjemaet.

Midler til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket i Oslo og Viken (IBU-midler)

  • Regionale prioriteringer for landbruksmidlene finner du på Innovasjon Norges hjemmeside.
  • Utmåling av tilskudd: I henhold til forskriften kan tilskudd til investeringer utgjøre inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. På grunn av stort investeringsbehov i vår region vil tilskuddet i praksis ligge mellom 20 og 30 %.

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med:

 

Tiltakspakke fra Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommunen har lansert Vikenpakka, - tiltak for nærings- og samfunnslivet i regionen i forbindelse med korona-krisen. Deriblant har de opprettet en støtteordning rettet mot landbruket på 7 millioner kroner for å bøte på næringens umiddelbare behov for kompetent arbeidskraft. Viken fylkeskommune vil vurdere om deres innkjøpsavtaler kan åpne for kjøp fra lokalmatprodusenter som har mistet sine omsetningsmuligheter i forbindelse med korona-utbruddet. Les mer på nettsiden til Viken fylkeskommune.

 Følg oss gjerne på Viken-bonden på Facebook

Abonner på våre nettnyheter på Fylkesmannen.no/ov