Vikersund sentrum Nord

Her kan du oppdatere deg på hva som skjer

Informasjonsskriv fra entreprenør om Fjordbyen Atrium 8.mars 2018

 

Tyrifjorden.JPGModum kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Tyrifjorden i forbindelse med utbyggingen av Vikersund sentrum nord. Et område på ca 8 mål skal fylles ut og bygges opp med ca 15 000 kubikkmeter for turvei, grøntområder og boliger.
Tillatelsen innebærer også etablering av poll med sandstrand.


Se vedtakene fra Fylkesmannen her:
Vedtak om tillatelse til utfylling i Tyrifjorden i Vikersund sentrum - Modum kommune.PDF
Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling utgraving av poll og etablering og vedlikhold av sandstrand i Tyrifjorden i Vikersund sentrum - Modum kommune.PDF

 

Plan torg og poll 031016 (2).pdfvikersund sentrum nord.jpgUtbygging utomhus Fase 1
Oversikstegning  
Tegning Torg og poll

Dette skal gjøres i første fase:
Trinn 1 starter ved Spar-butikken, gjelder hele Nettbusstomta og går opp til og med første bolighuset i Ringeriksveien. Modum kommune har tatt på seg å bygge ut offentlig infrastruktur og uteområder.

Strandpromeneaden skal svinge inn omtrent midt på Nettbusstomta. Grandgata utvides og får økt trafikk. Det skal bygges kollektivknutepunkt i Vikersundgata med to busslommer i hver retning mellom Wahl-bygget og stasjonsbygningen. Bussene skal benytte Grandgata og Strandpromenaden.

vsn2.jpgTorg og poll skal bygges omtrent der den nordlige garasjen til Nettbuss har stått og frem til fjorden, utenfor stasjonsbygningen. Torget skal være et møtested i sentrum med aktivitetsområde og gode oppholdsarealer for alle aldre. I pollen blir det brygge, benker og strand innerst.

Byggene ved det nye torget er regulert for næringsformål på grunnplanet og leiligheter oppover. Videre nordover er det regulert tre rekker for boligbygg.

Nord for torget skal det fylles ut et område i fjorden og lages gangvei mellom husene og turvei langs fjorden. Grøntområdene langs Tyrifjorden skal utformes slik at de gir god kontakt til fjorden. De fremste husene blir stående på fylling. I første fase fylles området ut, ny gangvei og turvei opparbeides og områdes sås til med gress i påvente av husbygging.

Kommunen skal forestå alle utomhusarbeider i Trinn 1. Dette gjelder utforming av torg med poll og lekeplass, nytt kollektivknutepunkt, utfylling til byggeområde og tursti, omlegging av Strandpromenden, utvidelse av Grandgata og annen offentlig infrastruktur. Undergang under jernbanen for fotgjengere prosjekteres nå, men opparbeides ikke før leilighet nr. 100 bygges.

Vikersund utvikling
Vikersund utvikling as er felles utbyggingsselskap der Modum kommune og ROM eiendom as eier like andeler. Selskapet har som oppgave å bygge ut området med bygg for bolig og næring.

Vikesund nord med tegnet område.png

Se rådgiver Audun Mjøs fortelle om Vikersund sentrum Nord  til kommunestyret 13.03.2017. Her belyses både fortid, nåtid og fremtid i dette innlegget.
Trykk her.