Reguleringsplan for Vikersund hoppsenter

 

Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Vikersund Hoppsenter ble vedtatt i kommunestyrets møte 05.02.2018, utvalgssak 10/18.

Begrunnelsen for vedtaket er at: Reguleringsplanen vil sikre videre drift av et nasjonalt idrettsanlegg og tilrettelegge for attraktive boligtomter. I tillegg vil planen videreføre skjerming av områder med botanisk interesse.

cid:image003.png@01D41537.D3FB3FB0

Her er lenke til plankart i stort format

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. (§§ 15 og 27-3 i Plan- og bygningsloven av 1985)

Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning etter §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

(erstatning etter §32 eller krav om innløsning etter §42 i Plan- og bygningsloven av 1985)

Eventuell klage eller krav om erstatning sendes til: Modum kommune, Teknisk etat v/ALM avdelingen, Postboks 38, 371 Vikersund eller post@modum.kommune.no.