Vedtatte reguleringsplaner

Detaljregulering for ny barnehage på Skredsvikmoen

16. February 2017

Modum kommune har vedtatt en reguleringsplan angående Skredsvikmoen barnehage.

Les mer...

Reguleringsplan for Badeveien - øvre del

24. May 2016

ble vedtatt av Modum kommunestyre i møte den 09.05.2016, sak 54/16, med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd og § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes Modum kommune, postboks 38, 3371 VIKERSUND innen den 15 juni 2016.

Les mer...

Reguleringsplan Skinnerud Nord

14. March 2016

Reguleringsplan for Skinnerud Nord i Geithus ble vedtatt av Modum kommunestyre i møte den 15.02.2016, sak 15/16, med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12. Planen tilrettelegger for utbygging av 7 nye  tomter for ene- eller tomannsboliger med tilknyttet ny vei, lekeplass og gjesteparkering.  4 eksisterende eneboliger finnes også innen planområdet.

Les mer...

Kunngjøring av reguleringsplan for Vikersund sentrum nord

01. July 2015

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Modum kommunestyre i møte 15.6.2015 sak 51/15  områdereguleringsplan for Vikersund sentrum nord. Vedtatt plan legger rammene for et kompakt kollektivbetjent handelssentrum i Vikersund med tett bebyggelse for bolig og næring og hvor stedets attraktive strandsone og grøntområder er bevart. Det stilles ikke krav til videre detaljregulering for boligfeltene i sen søndre delen av planområdet.

Les mer...

Reguleringsplan for Vikersund bad er vedtatt

20. March 2015

I sak 21/15 ble Reguleringsplan for Vikersund bad vedtatt av Kommunestyret 16.03.2015 i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.
 

Les mer...