I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsarbeid for Haugfoss boligpark.

Forslagsstiller er Indus AS og plankonsulent er Helle Sjåvåg sivilarkitekt mnal.

Planområdet ligger i Kurstedveien i Åmot, og omfatter eiendommene 57/4, 57/77 og 57/186. Endringer skjer kun på 57/4, men de to andre eiendommene er medtatt siden de ligger i samme området og benytter samme adkomstveier som 57/4. Totalt areal er ca 27 daa.
Området er tidligere uregulert, og er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.

Det ble jobbet med plan for Haugfoss boligpark for 12-15 år siden, men arbeidet stoppet opp i 2011 grunnet usikre grunnforhold. Nyere geotekniske undersøkelser tilsier imidlertid at grunnforholdene er tilfredsstillende, og planarbeidet er derfor gjenopptatt.

Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Eksisterende bebyggelse beholdes, men omgjøres fra undervisning til bolig.
I tillegg bygges det et nytt boligbygg i eiendommens nordvestre hjørne. Veier og terreng beholdes i hovedsak som i dag.

Planen vurderes til ikke å utløse krav til planprogram eller konsekvensutredning. Spørsmål og merknader kan innen 17.04.2023 rettes til: Helle Sjåvåg sivilarkitekt mnal Adresse: Åmotsdalsvegen 494, 3841 Flatdal Tlf: 90929032, e-post: helle@sjavag.no 

Planområdet er vist med stiplet linje
wM 29u 47tUziWgAAAABJRU 5ErkJggg==