Vann og avløp

Modum kommune har 2  kommunale vannverk. Begge er godkjent i henhold til Drikkevannsforskriften.

Hvordan koble seg til kommunens vann og avløp

Privatpersoner, bedrifter og andre som skal koble seg til Modum kommunes vann og avløp, kalt sanitærabbonnement må kontakte rørlegger.
Rørlegger kontakter kommunen, ordner alt papirarbeidet og andre praktiske forhold som måtte dukke opp. Kommunen sitter på kart over både vann og avløp, og ønsker å bistå for å forenkle arbeidet så mye som mulig.

Hvor ansvaret ligger, enten på eieren av en bolig eller kommunen fortelles det litt mer om lengre ned under om avløpsanlegg. Her finner du noe skisser som forteller om forskjellige tilkoblingsmåter.
Skjema for rørleggere som skal søke om tilkobling finner du her.
Mye relevante opplysninger finnes i VA normen og den finner du her. (Det kan ta et par minutter før siden lastes).

Komme i kontakt med kommunen, vakttelefoner

Vakttelefon

Ved brudd på kommunale ledninger, enten vann eller avløp eller andre uforutsette hendelser. I utgangspunktet er ikke husholdninger kommunalt ansvar. Vi er likevel interessert i få beskjed om større lekkasjer på drikkevann eller forurensing grunnet kloakk på avveie. Her ønskes det både å ta vare på ressursene og miljøet. Modum har i utgangspunktet god tilgang på nok vann, men vi sløser ikke.

Telefon kommunal vann og avløpsvakt: 41 56 87 94

​Kontakt ved spørsmål om vann og avløp

Modum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund.

Tlf. sentralbord: 32 78 93 00. Åpningstid Mandag-Fredag 08:30-15:30 Faks:  32 78 94 01.

E-post: post@modum.kommune.no

Vannverk

Et på Sysle som er et grunnvannverk

Det ble bygget nytt vannbehandlingsanlegg i 2007 og forsyner ca. 250 personer vann, fra 2 stk. grunnvannsbrønner som ligger ved Bjørntangen, ved Snarums elven.

Først blir vannet pumpet gjennom 2 filtertanker, som er fylt med filtersand som heter Magno-dol. Dette er for å fjerne Mangan, deretter blir desinfisert gjennom UV- filter.

Videre så blir vannet pumpet opp til et høydebasseng, som ligger på Skretteberg, som har et volum på 350 000liter (350m3)

Forbruket av vann på Sysle i løpet av et år, er i underkant av 40 000 000 liter (40 000m3).

Det er 1 stk. vannpumpestasjon, som ligger i Røsteveien på Skretteberg.

 

Det blir regelmessig tatt vannprøver på Bjørntangen, Sysle skole og høydebassenget på Skretteberg, som blir sendt inn til analyse.

 

høydebasseng_sysle_width_800.jpg

Høydebasseng på Sysle, klikk for større bilde.

 

 

Hoved vannverket er et overflatevannverk; Dette ble etablert i 1987 og forsyner ca. 10 000 personer, i hovedsak Åmot, Geithus og Vikersund med vann og  råvann blir tatt fra Urdvann, som ligger på Øståsen. Inntaket er på ca. 20 meter, fra Urdvann så går det vannledning ned til

Åsen vannbehandlings hus, her blir det desinfisert med klorgass, ca. 1,5- 2,0 kg/døgnet.

 

Det er et forbruk på ca. 3 500 000 liter/døgn( 3 500m3). Mengden vann pr/år er ca. 1 300 000 000 liter (1 300 000m3).

 

Modum kommune eier og drifter ca. 110 000meter (11 mil) med vannledning. Vannverket har også et høydebasseng i Åmot, som har et volum på  1 200 000 liter (1 200m3)

Videre så har vi 6 vannpumpestasjoner, fordelt i Åmot (3 stk), Geithus (1 stk) og Vikersund (2 stk).

 

Det ca. 98 % av alle abonnenter som har vannmålere.

 

Det blir tatt regelmessig vannprøver på Frydenberg, Teknisk sentral, Enger barneskole, Vikersund barneskole, Buskerud barneskole, Blåfargeverket og Thon & Co, som blir sendt inn til analyse.

 

vannbehandlingshuset_width_800.jpg

Vannbehandlingshuset, klikk for større bilde.

Se innsiden av vannbehandlingshuset

Video som viser innsiden av vannbehandlingshuset. Store deler av Modum kommune får sitt drikkevann herfra. Åmot, Geithus og Vikersund. Eller omlag ca. 10 000 personer får sitt drikkevann herfra.

 

Vannkilde, panorama_width_800.jpg

Hovedvannskilden til Modum til høyre i bildet. Fra høyre til venstre. Urvann, Midttjern og Damtjern. Klikk for større bilde.

 

urvann_width_800.jpg

Stemningsbilde fra Urvann. Klikk for større bilde.

Avløpsanlegg

Kommunen har drift og vedlikehold av offentlige avløpsanlegg. Hensikten er å samle opp avløpsvann og transportere det til renseanlegg hvor det blir behandlet for deretter å slippe det ut i elva. Elva blir i denne sammenheng omtalt som resipienten.

Avløpsvann samles opp fra kommunens abonnenter i et avløpssystem som består av 150km rør og 52 avløpspumpestasjoner.

Øya avløpspumpestasjon

Øya avløpspumpestasjon. Befinner seg like i nærheten av Vikersund nærsenter. Pumper kloakk videre til Elvika renseanlegg. Klikk for større utgave

Avløpsvannet føres til 3 forskjellige renseanlegg. Sysle renseanlegg er dimensjonert for 700 pe og mottar avløpsvann fra Sysle.  Bårud renseanlegg er dimensjonert for 3500 pe og mottar avløpsvann fra Åmot. 

Elvika renseanlegg er vårt hovedanlegg og er dimensjonert for 9500pe. Anlegget mottar avløpsvann fra Geithus og Vikersund. Det fungerer også som mottak for all tømming av septiktanker i kommunen.

Elvika renseanlegg

Elvika renseanlegg i Katfoss. Klikk for større utgave.

Vil du vite mer om prosessen på Elvika renseanlegg se video.

Kommunalt og privat ledningsnett

Punktene nedenfor beskriver forskjellen mellom det kommunale ledningsnettet og det private ledningsnettet som huseier er ansvarlig for.

Kommunalt ledningsnett (Hovedledningen)

Det kommunale ledningsnettet bringer drikkevannet fra vannbassengene hos vannverkene og frem til tilknytningspunktet for den enkelte bolig.

Det kommunale ledningsnettet for avløp bringer avløpsvannet fra tilknytningspunktet for den enkelte bolig til kommunens renseanlegg.

Privat ledningsnett (stikkledninger)

va_skisse-grenseansvar.png

Bilde: www.viva-iks.no, klikk for større utgave

Det private ledningsnettet bringer drikkevannet fra og med tilknytningspunktet på den kommunale hovedledningen, inn til husveggen og videre inn i boligen. Tilknytningspunktet kan ligge utenfor den private tomten, men betraktes likevel som en del av det private ledningsnettet.

Det private ledningsnettet for avløp bringer avløpsvann fra vasker og toaletter i boligen og ut til og med tilknytningspunktet på hovedledningen. Tilknytningspunktet kan ligge utenfor den private tomten, men betraktes likevel som en del av det private ledningsnettet.

va_skisse_ansvar_2.jpg

Bilde: www.viva-iks.no

Private avløpsanlegg

De som ikke er tilkoplet et kommunalt avløpsnett skal ta kontakt med Tilsynskontoret for små avløpsanlegg. De har tilsyn og oppfølgning av små avløpsanlegg. Dette er et samarbeid mellom Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

​Tilsynskontoret for små avløpsanlegg holder til i Lier, hvor ni kommuner samarbeider om denne tjenesten, Modum hører innunder. Hjemmesiden finner du her