Høring søknad utfylling masser i Tyrifjorden

Frist for uttalelse: 7. desember

Modum kommune har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningslovgivningen til utfylling av 15000 m3 masser i Tyrifjorden ved Vikersund sentrum, dette defineres som et middels stort tiltak. Det planlagte tiltaket innebærer blant annet utfylling av masser i Tyrifjorden, samt utgraving av poll langs strandlinjen i utbyggingsområde.

utfylling i tyrifjorden_800x557.jpg

Høringsfristen settes til 7. desember 2017

Uttalelser til søknaden skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no
eventuelt pr. post til Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen, og merkes med 2017/3266.

Dokumenter til saken:
Søknad om tillatelse til utfylling
Plankart utfyllingsområde
Geoteknisk notat
Geoteknisk rapport
Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan
Prosedyre for håndtering av sedimenter
Supplerende informasjon til søknaden