Utdanner "Digitale agenter"

Hjelpepleiere, vaktmestere, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, IT, ledere, vernepleiere og andre ressurspersoner fra Modum har sammen med representanter fra nabokommuner deltatt på kurset «Kommunens Digitale agenter»

Det er KS som i samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge har utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og kurset foregik på Klækken denne uken.
Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene.

I løpet av kurset var  en innom blant annet: 
Behovsdrevet innovasjon (bruker, pårørende perspektiv)
Tjenesteinnovasjon- hvordan tenke nytt rundt organiseringen av helse og omsorgstjenestene?
Hvordan dra nytte av hverandres erfaringer for å bidra til enda bedre tjenester for brukeren og pårørende?


Midt-buskerud VFT ABC.jpg
Her er kursdeltakerne fra Modum, Sigdal og Krødsherad -  en god andel av de totalt rundt 80 deltakerne.