I lys av den siste tidens hendelser andre steder i landet, kan vi gi følgende informasjon om vann, vannforsyning og vannkvalitet i Modum kommune.

Modum kommune har i dag drift av to vannverk. Modum kommunale vannverk får vann fra Urdvann/Midttjern og fordeles ut til abonnentene i Åmot, Geithus og Vikersund.
Sysle kommunale vannverk forsyner husstandene på Sysle. Dette anlegget pumper opp grunnvann som behandles og fordeles ut til abonnentene.


Vannforsyning
Første trinn for trygt drikkevann er sikring av drikkevannskildene. Modum kommunale vannverk får vann fra skogstjerna Urdvann og Midttjern, som ligger på Øståsen. Det er regler for hvilken aktivitet som tillates i nedbørsområdene til drikkevannskildene.
Det føres jevnlig tilsyn med vannene.

Vannbehandlingshus
I vannbehandlingshuset blir vannet filtrert og det blir tilsatt klor.


Vannledningsnett
Vannet fordeles utover Modum i vannrør av forskjellig alder, materialer og størrelser.
Det har vært vannforsyning på Modum i over hundre år. Gjennom tidene har det vært benyttet forskjellige materialer til rør. Tidligere var det mest jernrør og betongrør. Nå dominerer forskjellige typer plastrør.

Hovedledningene er eid av kommunen, mens ledningene fra hovedledningen og inn til abonnenten er eid av abonnenten.
Det er tre høydebassenger som sørger for tilstrekkelig vann i nettet.
Høydebassengene fylles når det er lite forbruk i nettet og tappes når det er høyt forbruk.


Drift og vedlikehold
De kommunale vannverkene på Modum driftes av Teknisk etat. Det er egen ledelse og ansatte som jobber med driften av vannverkene.
Det er mange utfordringer med å holde et stort vannforsyningssystem i gang 24/7. Det jobbes hele tiden med å få bedre og sikrere drift.


Vannprøver
Det tas ukentlig vannprøver fra vannforsyningssystemet. Det tas fra råvannet før behandling, fra ulike steder ute i nettet og fra høydebassengene. Det analyseres på mange forskjellige stoffer, blant annet e-coli. Oppdages det feil med vannet i vannprøvene, blir det gitt melding til alle berørte abonnenter om hvilke tiltak som skal iverksettes. Et viktig tiltak som kan benyttes, er å koke vannet som skal drikkes.


Vannlekkasjer
Av forskjellige årsaker oppstår det vannlekkasjer ute i vannledningsnettet. Disse kan være veldig vanskelige å oppdage. Dessverre viser målingene av vannmengde ut fra vannbehandlingshuset og mengde levert til abonnent at det bestandig er pågående lekkasjer.
Lekkasjene kan være på de kommunale ledningene eller de private ledningene. Det legges ned betydelig arbeid i å finne og reparere slike lekkasjer.


Reservevann
Dersom det oppstår problemer med en vannkilde, er det helt nødvendig at det finnes en reservevannkilde. Det er igangsatt et prosjekt for å planlegge ny reservevannforsyning.

 

Offentlige lover og regler
Alle vannverkseiere skal drive vannverket etter «Forskrift om vannforsyning og drikkevann» Det er Helse og omsorgsdepartementet som er utgiver og forskriften ble sist revidert i 2017. Det er Mattilsynet som fører kontroll med at forskriften etterleves.

Formålet er definert slik i § 1: «Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelig mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge»

Forskriften ligger til grunn for Modum kommune sitt arbeid med å levere trygt og nok drikkevann til alle abonnenter.