I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Vester Spone Trial og Endurobane. Området ligges vest for masseuttaket ved Sibelco langs Bøensveien. Planområdet er på ca 50 daa og omfatter et skogsområde med tilførselsvei. Formålet med planen er å legge til rette for terrengkjøring med trial og endurosykler.

Planavgrensning_18102019_800x566.jpg

Plankart full størrelse

Planbeskrivelse finner du her

 

For fullstendig oppstartsvarsel se: 

https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/13168/detaljregulering-for-vestre-spone-trial-og-enduroanlegg-varsel-om-oppstart-av-planarbeid-1-1-1-1-1/