Statens Vegvesen har i mange år satt kommunale trafikksikkerhetsplaner som forutsetning for statlige tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak. Dette har vært det klassiske utgangspunktet for kommunenes trafikksikkerhetsplaner.

Fundamentet i Modum kommunes planarbeid med trafikksikkerhet har alltid vært en fysisk tilrettelegging for myke trafikkanter, i form av gående, syklende og bevegelseshemmede. Med en slik strategi vil man kunne oppnå:
  • Færre trafikkulykker
  • Mindre biltrafikk og større uavhengighet av biltrafikk
  • Bedret folkehelse og aktivitetstilbud
  • Universell tilgjengelighet
Med en slik basis er det naturlig å ta et hovedutgangspunkt for hele Modum kommunes trafikksikkerhetsarbeid i vår nasjonale sykkelstrategisom. Statens Vegvesen har utarbeidet med hovedmål mål om at det skal bli tryggere og mer attraktivt å velge sykkel som framkomstmiddel. Strategien er utarbeidet som en del av Nasjonal Transportplan 2006—2015. Hovedmålet i vår nasjonale sykkelstrategi er: at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle.
 
Modum kommunes trafikksikkerhetsplan har følgende visjon: Det skal være trygt og attraktivt å gå og sykle i Modum for folk flest. Kommunen ønsker ved dette å planlegge trafikksikkerhet utfra et helseperspektiv. Visjonen skal realiseres gjennom følgende mål:
  • Det skal være trygt å være myk trafikant i Modum. Risikoen for å bli drept eller varig skadd i vegtrafikkulykker skal ikke være høyere for en myk trafikant enn for en billist
  • Antall syklende og gående i Modum skal være høyere enn landsgjennomsnittet.
  • Myke trafikanter skal være en synlig og selvfølgelig del av trafikkbildet i Modum Målbare aksjoner søkes iverksatt med tanke på dette og planens øvrige målsettinger.

Hele tekstdelen til trafikksikkerhetsplan finner du her

Se du ulike plankartene for:      
Drolsum      Geithus nord     Geithus sør      Haugfoss     Sysle