Frittliggende bygning

Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². For eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.

 • Mønehøyde skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m.
 • Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.
 • Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Den digitale løsningen Rett i kartet skal brukes for slike tiltak i Modum.
Her registrerer du selv tiltaket ved å klikke i kartet der bygningen er plassert.

Tilbygg

Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². For eksempel understøttet balkong/veranda, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Den digitale løsningen Rett i kartet skal brukes for slike tiltak i Modum kommune.
Her registrerer du selv tiltaket ved å klikke i kartet der bygningen er plassert.

Mindre tiltak i eksisterende byggverk

 1. Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.
 2. Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 3. Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 4. Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 5. Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg. Reparasjon er ikke lenger begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Mindre tiltak utendørs

 1. ​Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m.
 2. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.
 3. Innhegning(gjerde) mot veg med inntil 1,2 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 4. Gjerde i nabogrensen kan ifølge Bærums kommunale vedtekter ha høyde inntil 1,2 m. Mot nabo gjelder lov om grannegjerde, og dette er et privatrettslig forhold.
 5. Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.
 6. Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m. Det tillates maksimalt 2 parabolantenner per bygning, og antennen skal kun tjene bebyggelsens behov.
 7. Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 8. Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. Med unntak av LNF-områder som ikke ligger i marka, er Bærum tettbygd strøk.
 9. Graving for kabler.
 10. Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd.
 11. Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m.

Fasadeendringer som ikke fører til at bygningen karakter endres

 • Innsetting eller fjerning av vindu/kjellervindu/dør, og utskifting av eksisterende vinduer og dører.
 • Nye vinduer bør følge type, størrelse, inndeling og materialbruk som finnes på fasaden fra før.
 • Innsetting av takvindu/ Skifte av tak. Må ikke bryte med byggets utseende og karakter.
 • Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse. Tidligere utførelse som velges må være en utførelse som ivaretar bygningens dominerende opprinnelige karakter eller senere hovedombyggingsfase.
 • Etterisolering av yttervegger med maksimum 20 cm utvidelse i veggtykkelse. Fasadens vinduer etc. flyttes ut tilsvarende utvidelsen.
 • Etterisolering av tak med maksimum 20 cm heving av takets overflate. Overgang mellom gesims og tak må være i samsvar med byggets eksisterende/opprinnelige utforming.

Viktige forutsetninger

Dersom tiltaket innebærer at SEFRAK-registrert bygning endrer karakter eller bygget er regulert til spesialområde bevaring, er tiltaket søknadspliktig.

Bruksendring av rom er søknadspliktig.

Andre mindre tiltak kommunen fritar for søknadsplikt

 1. Varmepumpe, klimaanlegg, og aircondition i småhusbebyggelse, som integreres arkitektonisk i bygningen.
 2. Handikaprampe i småhusbebyggelse. Rampen skal være i tilknytning til inngangsparti i 1. etasje og inntil 3 m².
 3. Demonterbart mindre basseng (maks 7 000 liter) eller badestamp (maks 2 000 liter)på bebygd bolig/fritidseiendom. Det skal ikke være nedgravd i bakken, være nødvendig med pumpehus eller tilknyttes sanitærtekniske installasjoner.
 4. Portal over innkjørsel som ikke er i konflikt med frisiktsone mot vei. Portalen plasseres minimum 2 m fra nabogrense og kan ha høyde inntil 3 m.
 5. Utepeis og utegrill.
 6. Etablering/boring av energibrønn på egen eiendom så lenge denne ikke innebærer vesentlige terrengendringer ,eller konstruksjon av et anlegg. Du er selv ansvarlig for at den ikke kommer i konflikt med eksisterende eller planlagte vei- eller jernbanetunneler, og offentlige ledninger.
 7. Bruksendring til hjemmekontor eller atelier forutsatt at rommet er godkjent for varig opphold og at det er publikumsbesøk og varetransport i lite omfang.
 8. Flaggstang uten reklame plassert på terreng på bebygd bolig/fritidseiendom.

Midlertidige tiltak

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (haller, tivoli og andre større innretninger m.m.) Tiltaket kan maksimalt stå oppført i 2 måneder og skal fjernes umiddelbart etter utløpet av denne tidsperioden.

Det gis ikke tillatelse til forlengelse. Kommunen kan bestemme plassering av tiltaket. Det er ikke krav om nabovarsel.

Tiltaket skal plasseres slik at det ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For midlertidige bygninger/byggverk som skal brukes til oppholdsrom for personer gjelder kravene i byggteknisk forskrift for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det kreves dispensasjon dersom plangrunnlaget har bestemmelser som begrenser plassering av midlertidige tiltak.