Det er nå mulig å søke midler til opparbeidelse og vedlikehold av lekeplasser.
Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av tiltaket, samt et enkelt budsjett.

Tiltaket skal følge de krav som ligger i denne forskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-19-703.

Søknadsfristen er 10. august og sendes post@modum.kommune.no