Tilskudd til lag og foreninger 2019

Kulturadministrasjonen har delegert myndighet til å fordele midler til lag og foreninger over kulturbudsjettet gjennom følgende stønadsordninger:

 • Tilskudd til drift av foreninger (for barn og ungdom)
 • Refusjon av utgifter for musikkorganisasjoner (for barn og ungdom)
 • Refusjon av utgifter til leie av møtelokaler og treningsanlegg
 • Refusjon av strømutgifter på idrettsanlegg
 • Tilskudd til nyanlegg og vedlikehold av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
 • Tilskudd til vedlikehold av grendehus og forsamlingslokaler

Hvem kan søke?

Lag og foreninger kan søke om ulike tilskudd fra kommunen dersom de

 • er hjemmehørende i Modum kommune
 • organiserer fritidsaktiviteter i Modum kommune
 • er åpne for alle
 • har minst 10 betalende medlemmer
 • har et styre som er valgt av medlemmene på årsmøte. Unntatt er lag og foreninger for barn
 • har et regnskap som er revidert av årsmøtevalgt eller statsautorisert revisor

Det forutsettes at søkerens tiltak/arrangement for ungdom under 18 år er totalt rusfrie.

Hvordan søkes det?

Enkeltpersoner, undergrupper eller lignende fremmer sin søknad gjennom hovedstyret i laget/foreningen. Søknaden skal skrives på elektronisk søknadsskjema som må være fullstendig utfylt og med de vedlegg som kreves. Det er et skjema for registrering av søker og et for hver stønadsordning.

Alle søkere skal fylle ut skjema for registrering av søker.

Søknader hvor revidert regnskap ikke er lagt ved, vil ikke bli behandlet.

Elektronisk registreringsskjema og søknadsskjema er lagt ut på kommunens nettside  - velg Elektronisk skjema / Kultur

Har du spørsmål eller ønsker hjelp til å fylle ut skjema ta kontakt med leder for ungdom, idrett og allmenkultur,

Bente Lyngholm Røste, tlf 32 78 94 27 eller e-post bente.roste@modum.kommune.no

Søknadsfristen er 15. april

Retningslinjer for de ulike støtteordningene finner du her