Viken Skog starter mandag 6. mars på oppdrag fra Modum kommune hugging av et cirka 15 mål stort areal ved Sønsteby i Geithus. Se illustrajon på bildet, der det grønne området er det som skal hugges. 
Bakgrunnen er at det skal bygges ny reservevannforsyning til det kommunale vannverket, med Bergsjø som kilde. 

Området grenser til både Vassbunn naturreservat  og Vikersund–Bergsjø biotopvernområde. I området er det  noen kantsoner som må hogges på grunn av fremføring av vei, vann og avløp til det nye reservevannverket.
Statsforvalteren har gitt dispensasjon til denne hugsten.
Se svar fra Statsforvalteren her

Kommunen planlegger at kantsonen langs Bergsjø kan reetablere seg etter arbeidene i området er ferdig.

hogst.jpg