Bolig, eiendom og næring

Gebyrregulativ

Modum kommunestyre vedtok i møte 07.12.2018 endring av
gebyrsatser for teknisk sektor gjeldende fra 01.01.2019.

Modum kommune har vedtatt gebyrregulativ etter delingsloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven, forurensingsloven, vass- og kloakkavgiftsloven, brannvernloven med forskrifter og jordloven. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Modum kommune, servicetorget, 3371 Vikersund, telefon 32 78 93 00.

Hovedinnhold:

 • KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSREGISTRERING ELLER MATRIKKELLOVEN.
   
 • BYGGESAKSBEHANDLING, UTSLIPPSSAKER, PLAN- OG DISPENSASJONSSAKER I MEDHOLD AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG JORD/SKOGLOVEN.
   
 • KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM, SAMT DELING AV LANDBRUKSEIENDOM I SAMSVAR MED FORSKRIFT
  om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v.
   
 • GEBYR OG TIMESATSER FOR KOMMUNALE TJENESTER
  Slik som; Tjenster innenfor landbruksområdet, Fellingsavgift for hjortevilt, Kommunale eiendomsavgifter - herav vann/kloakk m.v. Feiing og tilsyn, Gravplasser, Park og friluftsliv.

Gebyrregulativ teknisk sektor 2019 finner du her

Gebyrregulativet erstatter tidligere gebyrregulativ og trer i kraft fra 1. januar 2018.

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i 2011 i Modum kommune

Avtalevilkår for tilknytning til Modum kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg

Husbankens startlån

Søknad om lån i husbanken gjøres fortrinnsvis elektronisk via husbankens nettsider.

Trykk her for å komme til Husbankens nettsider.

Du kan også ta kontakt med husbankens veileder i kommunen, som har kontor på Servicetorget i rådhuset.

Kartverk fra Modum kommune

Modum Boligeiendom KF

MModum Næringsselskap.jpgodum Boligeiendom KF drifter og utvikler Modum kommunes boliger og leiligheter.

Daglig leder Ole Bjørn Haug og konsulent Anne Haldorsen treffes via
kommunens sentralbord 32789300 eller  epost-adressene

ole.bjorn.haug@modum.kommune.no
anne.haldorsen@modum.kommune.no

Postadresse er:
Modum Boligeiendom KF
Modum kommune
Postboks 38
3371 Vikersund

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; på jobb, på fritiden og hjemme i privat bolig.

 
Med bakgrunn i at radon kan innebære helseririsko kan det være lurt å få målt radonverdier i huset, men det er frivillig å gjøre dette i eget hus.
 
NB! Hvis du derimot leier ut husvære er det fom. 1.1.2014 et forskriftskrav om at radonmålinger skal gjennomføres for alle utleieenheter. 
 
Ved å følge denne lenken ser du hvordan radonmålinger i hus skal gjøres: http://www.nrpa.no/temaartikler/89992/maaling-av-radon-i-boliger
 
Modum kommune har ikke måleutstyr tilgjengelig, så dette er noe du selv må bestille fra et firma som tilbyr slike tjenester. Kommunen har ikke grunnlag for å anbefale noen firmaer framfor andre, men du vil finne mange firmaer ved å "google" radonmåling. Vær oppmerksom å at det kan finnes useriøse aktører i markedet. Når du bestiller kan det derfor være lurt å be om dokumentasjon på at målemetode og analyse følger de kvalitetskravene som statens strålevern legger til grunn i "Måleprosedyre for radon i boliger"  
 
Ved moderate konsentrasjoner av radon er det ofte enkle tiltak som trengs for å forbedre situasjonen. Dette er bl.a. beskrevet i faktaark i byggforsk-serien nr. 701.706 ”Tiltak mot radon i eksisterende bygninger”.
 
​Kart som viser radonnivåer basert på tidligere målinger i bygninger.