Strategisk næringsplan

Kommunestyret vedtok 21.9.2015 strategisk næringsplan og handlingsprogram for kommunens næringsarbeid 2015-2019.

Modum kommune har nå revidert første generasjons næringsplan. På oppdrag fra formannskapet har planarbeidet har blitt koordinert av ei gruppe bestående av rådmann Aud Norunn Strand Røsok i Modum, daglig leder Bjørn Larsen i Modum Næringsråd og rådgiver Morten Eken ved rådmannskontoret. Underveis i planprosessen har næringslivet bidratt med innspill fra ressursgrupper bestående av representanter fra de ulike næringene i kommunen og en politisk representant fra formannskapet.

Følgende ressursgrupper har deltatt i planprosessen:

Handel og service                    Politisk representant: Jon Hovland

Reiseliv                                        Politisk representant: Ola Ingvoldstad                 

Helse                                            Politisk representant: Nina Mjøberg

Bygg og anlegg                           Politisk representant: Ingunn Dalaker Øderud

Industri                                        Politisk representant: Odd Georg Hansen

Læring og næring                       Politisk representant: Mette Bogen

Primærnæringene og Modum kommune har i samarbeid utarbeidet Utviklingsplan for økt produksjon og verdiskaping i landbruket i 2014. Dette planarbeidet ble koordinert av ei styringsgruppe bestående av representanter fra landbrukets interesseorganisasjoner og kommunens administrasjon, og med Ståle Versland som politisk oppnevnt representant fra formannskapet. Funn og konklusjoner fra dette arbeidet er vurdert innarbeidet i strategisk næringsplan på linje med innspillene fra de ovennevnte ressursgruppene.

 

Visjonen for planen er:

Samhandling for en attraktiv næringskommune

Og planens hovedmål er:

Økt verdiskaping og produktivitet

 

Planen omhandler følgende strategiområder:

Infrastrukturutvikling - Modum kommune skal tilrettelegge effektiv infrastruktur for næringslivet

Kompetansebygging - Modum kommune skal medvirke aktivt i utvikling av et sømløst utdanningsløp som forebygger frafall og leverer kompetanse som etterspørres i næringslivet 

Forvaltning - Modum kommune skal tilby rask og kompetent veiledning og saksbehandling til næringsdrivende

 Næringsaktør - Modum kommune skal være en god samarbeidspartner og en samfunnsansvarlig næringsaktør

Vertskapsattraktivitet - Modum kommune skal framstå som en attraktiv kommune med tiltrekningskraft på mennesker, kompetanse, kapital og bedrifter

 

Planen angir målsetninger innenfor disse strategiområdene, og er videre detaljert ut i et handlingsprogram for perioden 2015-2019.

 

Her finner du de fullstendige plandokumentene:

Strategisk næringsplan 2015-2019

Handlingsprogram for Modum kommunes næringsarbeid 2015-2019