Hvem kan søke?

Den som søker/bevillingshaver, personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten(f.eks. medeiere, familie, ektefelle, osv.), samt daglig leder må ha uklanderlig vandel med hensyn til:

 • straffelovgivningen
 • skatte- og avgiftslovgivningen
 • regnskapslovgivningen
 • diskrimineringsloven

I tillegg må:

 • Bevillingshaver utpeker styrer og stedfortreder, knyttet til serveringsstedet.
 • Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
  • Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten, oppfylle de krav som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Bevillingsøknader behandles av formannskapet etter en skjønnsmessig vurdering.

Pris for fast skjenkebevilling

Skjenkebevilling koster minimum 5.200 kr pr. år, basert på stedets omsetning av antall liter alkohol. Bevillingsgebyr blir fastsatt for ett kalenderår om gangen, jf. alkoholforskriften § 6-2 tredje ledd.

Kommunen kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Skjenkebevillingens varighet

Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum fire år om gangen. 

Bevillingen omfatter

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. 

Bevillingen kan gjelde:

 • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Bevillingen gis for ett bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.

Søknadsfrist

Søknad om serverings- og skjenkebevilling må sendes i god tid før man planlegger oppstart. Før den behandles i formmanskapet, skal søknaden
oversendes sosialtjenesten, politiet, skatteoppkrever og skatteetat for uttalelse.

Vedlegg som må være med i søknaden

 • Konseptbeskrivelse
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Kopi av skjøte eller leiekontrakt
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve i serveringsloven for styrer
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder er registrert i arbeidstakerregisteret (NAV) og har lovlig arbeidskontrakt
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest for bevillingssøker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten