Søknad om plass i barnehage og SFO

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars

For å søke plass i barnehage og SFO skal man registrere søknaden elektronisk.

Gå inn på barnehager og skole, følg anvisningen for søknad.
De som allerede står på venteliste og ønsker endring av sin søknad, må registrere disse ved å gå inn elektronisk, innen fristen for hovedopptaket som er 1. mars.
Retten til barnehageplass krever at barnet har fylt ett år innen utgangen av november, det barnehageåret man ønsker barnehageplass. I tillegg må man søke innen fristen.

Ny barnehage: På nyåret neste år åpner vi ny kommunal barnehage – Skredsvikmoen barnehage. Man vil i opptak 2018 få mulighet til å søke på denne barnehagen. De barna som får plass i Skredsvikmoen barnehage begynner i Gustadmoen eller Løkkeveien barnehage og går der frem til Skredsvikmoen barnehage åpner 3.1.19.

Foreldrebetaling: Maksimalpris for hel barnehageplass er 2910 kroner per måned. Matpenger kommer i tillegg. Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 533.500,- kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage, se mer info om redusert foreldrebetaling på kommunens hjemmeside.
 

Datoer for utsending av tilbudsbrev:
1.runde for hovedopptak: 12. mars, tilbudsbrev sendes ut til søkere
2.runde hovedopptak: 23. mars, tilbudsbrev sendes ut til søkere
3.runde hovedopptak: alle skal få et svar i løpet av april måned

 

Rett til plass i barnehage (Barnehageloven § 12 a:)
«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass,har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt».                                                   

Retten til barnehageplass forutsetter at man har søkt innen fristen for hovedopptak 1.mars. Alle søkere som har en lovfestet rett til barnehageplass, vil få et skriftlig tilbud via e-post. Tilbud må besvares innen angitt frist.