Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp.
Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon.

Oppgaver innen smittevern

Kommunen skal utføre de oppgaver innen smittevernet som smittevernloven pålegger, herunder å;

  • skaffe seg oversikt over art og omfang av smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen,
  • drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges
  • sørge for at nødvendige individuelle forebyggende tiltak blir satt i verk,
  • sørge for at andre tiltak etter denne loven eller kommunehelsetjenesteloven blir satt i verk.

Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de spres utgjør et eget område i planen for kommunens helsetjeneste. Helsetjenesten i kommunen samarbeider med myndigheter som har oppgaver av betydning for tiltakene. Kommunelegen utfører de oppgaver innen smittevernet som smittevernloven pålegger (smittevernlegen).